Направо към основното съдържание
Public Health

Общ преглед

Оценяването на ефективността на здравните системи е изключително важно, за да се разбере как функционират те и съответно — как могат да бъдат подобрени. Това е сложен процес, който включва статистически измервания, задълбочен анализ и разработване на практически решения. Надеждното оценяване на функционирането на здравните системи се постига чрез съвместни действия на различни действащи лица, включително създатели на политики, статистически институти, изследователи, доставчици на здравно обслужване и пациенти.

Оценяването на функционирането на здравните системи осигурява задълбочен и основан на факти подход към създаването на политики. То може да служи и на доставчиците на здравно обслужване като стратегическа рамка, за да следят напредъка и да оценяват добри практики, като свързва резултатите в областта на здравето със стратегиите и функциите на здравната система.

Освен това една добра оценка на функционирането осигурява прозрачност и обективни данни, които гарантират отчетността пред гражданите. Доброто познаване на начина на работа на здравните системи също така е предварително условие за извършване на ефективни подобрения в полза на пациентите.

Експертна група

Комисията създаде експертна група по оценяване на функционирането на здравните системи, за да предостави на държавите от ЕС форум за обмен на опит в тази област и за да подпомогне създателите на политики на национално равнище, като идентифицира инструменти и методи за развитие на това оценяване. Международни организации като СЗО и ОИСР участват активно в работата на експертната група.

Нейната годишна работа е организирана по приоритетни области, като е насочена към идентифицирането на инструменти и методологии за оценяване на различни теми всяка година, например качество на здравното обслужване, интегрирани здравни услуги и първична медицинска помощ.

Експертната група подкрепя дейности, съобразени с конкретните условия в отделните заинтересовани държави, за да се направи по-задълбочена оценка на резултатите на национално равнище. Тя също така привлича вниманието на политиците към въпроса за оценяването на функционирането на здравните системи, така че резултатите от нейната работа да допринасят за доброто създаване на политики.

expertgp_strands.jpg

Доклади на експертната група:

Информация по темата