Prejsť na hlavný obsah
Public Health

Posudzovanie výkonnosti systémov zdravotnej starostlivosti je nevyhnutné na pochopenie ich fungovania a na ich zlepšenie. Je to zložitý proces, ktorého súčasťou sú štatistické merania, hĺbková analýza a vypracovanie praktických opatrení. Správne posudzovanie výkonnosti systémov zdravotnej starostlivosti sa dosahuje prostredníctvom spoločných činností rôznych aktérov vrátane tvorcov politiky, štatistických úradov, výskumných pracovníkov, poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a pacientov.

HSPA poskytuje silný odborne podložený prístup k tvorbe politík. Môže slúžiť aj ako strategický rámec pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktorý umožní sledovať dosiahnutý pokrok a posúdiť osvedčené postupy, a to prepojením výsledkov v oblasti zdravia so stratégiami a funkciami systému zdravotnej starostlivosti.

Okrem toho sa správnym posudzovaním výkonnosti dosiahne transparentnosť a poskytnú objektívne dôkazy, ktorými sa zabezpečí zodpovednosť voči občanom. Dobrá znalosť fungovania systémov zdravotníctva je zároveň predpokladom na vypracovanie ich účinných zlepšení v prospech pacientov.

Expertná skupina

Európska komisia vytvorila expertnú skupinu pre posudzovanie výkonnosti systémov zdravotnej starostlivosti (HSPA), ktorá má krajinám EÚ poskytnúť fórum na výmenu skúseností v tejto oblasti a na podporu vnútroštátnym tvorcom politiky pri identifikácii nástrojov a metodík pre posudzovanie výkonnosti systémov zdravotnej starostlivosti. Do činností expertnej skupiny sa proaktívne zapájajú aj medzinárodné organizácie ako WHO a OECD.

Jej ročné pracovné zaťaženie sa koncipuje v prioritných oblastiach so zameraním na identifikáciu nástrojov a metodík na hodnotenie tém, ktoré sa každý rok menia, t. j. kvalita starostlivosti, integrovaná zdravotná starostlivosť a primárna zdravotná starostlivosť.

Expertná skupina podporuje cielené činnosti v krajinách, ktoré o to majú záujem, zamerané na hlbšie hodnotenie výkonnosti na vnútroštátnej úrovni. Otázke HSPA venuje okrem toho aj priamu politickú pozornosť, takže výsledky posudzovania výkonnosti prispievajú k tvorbe rozumných politík.

expertgp_strands.jpg

Správy expertnej skupiny

Súvisiace informácie