Přejít na hlavní obsah
Public Health

Prioritních oblastí hodnocení výkonnosti systémů zdravotní péče

Expertní skupina pro hodnocení výkonnosti systémů zdravotní péče zaměřuje každý rok svou analýzu na jinou prioritní oblast, kterou považuje za strategicky důležitou nebo s potenciálně největším dopadem.

Akční program na rok 2019

V období 2019–2020 se expertní skupina zaměřila na identifikaci nástrojů a metod pro posuzování odolnosti systémů zdravotní péče. Zpráva obsahuje teoretický přehled koncepce odolnosti systémů zdravotní péče, shrnutí zkušeností evropských zemí s posuzováním této odolnosti a analýzu strategií zvyšujících odolnost a souvisejících aspektů pro hodnocení.
Na základě těchto tří prvků nabízí expertní skupina řadu možností, které mohou evropské země v krátkodobém horizontu použít, aby zlepšily kvalitu eventuálních metod hodnocení odolnosti systémů zdravotní péče.

Akční program na rok 2018

V roce 2018 skupina odborníků prověřila nástroje a metodiky pro měření a hodnocení účinnosti systémů zdravotní péče v Evropě. Její zjištění jsou obsažena ve zprávě, která podává přehled hlavních teoretických koncepcí účinnosti, analyzuje zkušenosti z jednotlivých evropských zemí a pojednává rovněž o některých způsobech, jak se mohou metody měření a hodnocení účinnosti dále rozvíjet a stále lépe sloužit vedoucím pracovníkům ve zdravotnictví i tvůrcům příslušných politik.

Akční program na rok 2017

Prioritou na rok 2017 bylo stanovit praktické a účinné způsoby hodnocení výkonnosti systémů primární péče. Skupina vytvořila seznam metod hodnocení primární péče používaných v evropských zemích. Spolupracuje rovněž se skupinou odborníků na účinné způsoby investování do zdraví a společně zkoumají inovativní metody hodnocení. Spolu s Evropským střediskem pro sledování zdravotnických systémů a politik se skupina snaží zavést osvědčené metody hodnocení do účinných politik.

Akční program na rok 2016

V roce 2016 se skupina zabývala hodnocením systémůintegrované péče. Nejprve přitom provedla analýzu faktorů, které usnadňují účinné nastavení a provádění rámců integrované péče. Skupina ve své zprávě rovněž popsala ukazatele a osvědčené postupy, které lze použít, a také nástrahy, kterým je třeba se vyhnout.

Akční program na rok 2015

V roce 2015 se skupina zaměřila na hodnocení kvality zdravotní péče. Její zjištění jsou uvedena ve zprávě, která podrobně popisuje osvědčené postupy z několika zemí a také operativní závěry pro tvůrce politik na zřízení, provoz a posouzení systému hodnocení kvality péče.