Skip to main content
Public Health

Novērtēšanas prioritārās jomas

Ekspertu grupa veselības aprūpes sistēmu darbības novērtēšanai katru gadu analizē citu prioritāro jomu, kas atzīta par stratēģiski nozīmīgu vai spēj radīt lielu ietekmi.

2019. gada rīcības programma

2019./2020. gadā ekspertu grupa īpašu uzmanību pievērsa veselības sistēmu noturības novērtēšanas rīku un metožu apzināšanai. Ziņojumā iekļauts teorētisks pārskats par noturības jēdzienu, kas tiek attiecināts uz veselības sistēmām. Tāpat arī apkopota Eiropas valstu pieredze veselības sistēmu noturības novērtēšanā un analizētas noturības vairošanas stratēģijas un novērtēšanas aspekti.
Pamatojoties uz šie trim elementiem, ekspertu grupa izsaka vairākus piedāvājumus, ko Eiropas valstis varētu izskatīt, lai uzlabotu topošās metodes veselības sistēmas noturības novērtēšanai.

2018. gada rīcības programma

2018. gadā ekspertu grupa analizēja rīkus un metodiku, ar kuru palīdzību var mērīt un novērtēt veselības aprūpes sistēmu efektivitāti Eiropā. Grupas darba rezultāti ir izklāstīti ziņojumā, kurā sniegts pārskats par svarīgākajiem efektivitātes teorētiskajiem principiem un Eiropas valstu gūtās pieredzes analīze. Ziņojumā arī apspriesti daži veidi, kā efektivitātes mērīšana un novērtēšanas metodes var attīstīties un kļūt aizvien noderīgākas veselības jomā strādājošiem vadītājiem un politikas veidotājiem.

2017. gada rīcības programma

2017. gada prioritāte bija apzināt praktiskus un efektīvus paņēmienus, kā novērtēt primārās aprūpes sistēmas. Grupa ir apkopojusi materiālu par novērtēšanas metodēm, ko izmanto Eiropas valstis, lai novērtētu primāro veselības aprūpi. Tā sadarbojas arī ar ekspertu grupu jautājumos par efektīvām iespējām ieguldīt veselības jomā, lai izpētītu inovatīvas novērtēšanas metodes. Kopā ar Eiropas veselības aprūpes sistēmu un politikas novērošanas centru grupa cenšas panākt, lai labas novērtēšanas metodes palīdzētu tapt efektīvai politikai.

2016. gada rīcības programma

2016. gadā grupa pievērsās integrētās aprūpessistēmu novērtēšanai, vispirms analizējot faktorus, kas atvieglo integrētas aprūpes sistēmu labu plānošanu un darbību. Grupa savā ziņojumā iekļāva rādītājus un labākās prakses piemērus, minot kļūdas, no kurām derētu izvairīties.

2015. gada rīcības programma

2015. gadā grupa pievērsās aprūpes kvalitātes novērtēšanai. Rezultāti tika iekļauti ziņojumā, kurā bija raksturoti arī vairāku valstu labākās prakses piemēri un ietverti politikas veidotāju secinājumi par aprūpes kvalitātes novērtēšanas sistēmas izveidi, darbību un vērtēšanu.