Skip to main content
Public Health

Priorytetowe obszary oceny funkcjonowania systemów zdrowotnych

Grupa ekspertów ds. oceny funkcjonowania systemów zdrowotnych zajmuje się przede wszystkim analizą obszaru priorytetowego, który zmienia się co roku w zależności od tego, jakie obszary są uznawane za strategiczne lub mające największy potencjał.

Program działań z 2019 r.

W okresie 2019/2020 grupa ekspertów zajęła się przede wszystkim określeniem narzędzi i metod oceny odporności systemów opieki zdrowotnej. Sprawozdanie zawiera część poświęconą teorii, w której opisano koncept odporności w kontekście systemów opieki zdrowotnej, podsumowanie doświadczeń państw europejskich w zakresie oceny odporności systemów opieki zdrowotnej, a także analizę strategii służących zwiększeniu odporności oraz powiązanych z nimi aspektów oceny.
W oparciu o te trzy elementy grupa ekspertów przedstawia szereg opcji, które państwa europejskie mogą rozważyć w perspektywie krótkoterminowej w celu poprawy jakości przyszłych metod oceny odporności systemów opieki zdrowotnej.

Program działań z 2018 r.

W 2018 r. grupa ekspertów przeanalizowała narzędzia i metody pomiaru i oceny efektywności systemów opieki zdrowotnej w Europie. Ustalenia ekspertów zawarte są w sprawozdaniu, w którym przedstawiono przegląd kluczowych teorii dotyczących efektywności, analizę doświadczeń państw europejskich oraz omówienie niektórych sposobów, dzięki którym metody pomiaru efektywności i metody oceny mogą się rozwijać i stawać się coraz bardziej przydatne dla personelu zarządzającego w służbie zdrowia oraz decydentów politycznych.

Program działań z 2017 r.

W 2017 r. priorytetem było określenie praktycznych i efektywnych metod oceny systemów podstawowej opieki zdrowotnej. Grupa ekspertów zgromadziła informacje na temat metod oceny podstawowej opieki zdrowotnej stosowanych przez poszczególne kraje europejskie. Grupa badała również nowatorskie metody oceny we współpracy z grupą ekspertów w dziedzinie efektywnych sposobów inwestowania w zdrowie. Wspólnie z Europejskim Obserwatorium Polityki i Systemów Opieki Zdrowotnej grupa ds. oceny funkcjonowania systemów zdrowotnych starała się przełożyć wypróbowane metody oceny na efektywne strategie.

Program działań z 2016 r.

W 2016 r. grupa badała ocenę systemówopieki zintegrowanej. Na początku poddała analizie czynniki ułatwiające efektywne opracowywanie i wdrażanie ram prawnych dla zintegrowanej opieki zdrowotnej. W swoim sprawozdaniu grupa przedstawiła również wskaźniki i sprawdzone praktyki do późniejszej analizy oraz omówiła pułapki, których należy unikać.

Program działań z 2015 r.

W 2015 r. prace grupy dotyczyły jakości oceny opieki zdrowotnej. Wyniki tych prac zostały przedstawione w sprawozdaniu omawiającym sprawdzone praktyki stosowane w różnych krajach, a także wnioski operacyjne dla osób kształtujących politykę dotyczące tworzenia systemu oceny jakości opieki zdrowotnej, zarządzania nim i jego oceny.