Skip to main content
Public Health

Prioritné oblasti pre posudzovanie výkonnosti systémov zdravotnej starostlivosti

Expertná skupina pre posudzovanie výkonnosti systémov zdravotnej starostlivosti zameriava každý rok svoju analýzu na rozdielne prioritné oblasti na základe určenia ich strategickej významnosti alebo potenciálne najväčšieho dosahu.

Akčný program na rok 2019

V rokoch 2019/2020 sa expertná skupina zamerala na identifikáciu nástrojov a metodík posudzovania odolnosti systémov zdravotnej starostlivosti. Správa obsahuje teoretické zhrnutie pojmu odolnosti uplatňovanej na systémy zdravotnej starostlivosti, ponúka syntézu skúseností európskych krajín s posudzovaním odolnosti systémov zdravotnej starostlivosti a analýzu stratégií na zvyšovanie odolnosti a súvisiacich rozmerov na posúdenie.
Na základe týchto troch prvkov ponúka expertná skupina niekoľko možností, ktoré môžu európske krajiny v krátkodobom horizonte zvážiť na zlepšenie kvality svojich metód posudzovania odolnosti systémov zdravotnej starostlivosti v budúcnosti.

Akčný program na rok 2018

V roku 2018 skúmala expertná skupina nástroje a metodiky merania a posudzovania efektívnosti systémov zdravotnej starostlivosti v Európe. Jej zistenia sa uvádzajú v správe, ktorá obsahuje prehľad kľúčových teoretických pojmov efektívnosti, analýzu skúseností európskych krajín a diskusiu o niektorých spôsoboch, akými sa metodiky merania a posudzovania efektívnosti môžu vyvíjať a stať užitočnejšími pre manažérov a tvorcov politiky v oblasti zdravotníctva.

Akčný program na rok 2017

Prioritou na rok 2017 bola identifikácia praktických a účinných spôsobov posudzovania výkonnosti systémov primárnej zdravotnej starostlivosti. Expertná skupina vypracovala zoznam metód, ktoré sa používajú na posudzovanie primárnej starostlivosti v európskych krajinách. Spolupracuje tiež s panelom odborníkov pre účinné spôsoby investovania do zdravia pri hľadaní inovatívnych metód posudzovania. Spolu s Európskym observatóriom pre systémy a politiky v oblasti zdravia sa expertná skupina usilovala preniesť osvedčené metódy posudzovania do účinných politík.

Akčný program na rok 2016

V roku 2016 expertná skupina skúmala posudzovanie integrovaných systémov starostlivosti, pri ktorom najprv analyzovala faktory uľahčujúce účinné navrhovanie a realizáciu rámcov integrovanej starostlivosti. Expertná skupina vo svojej správe ďalej uviedla ukazovatele a osvedčené postupy a zároveň varovala pred nástrahami.

Akčný program na rok 2015

V roku 2015 sa expertná skupina zamerala na posudzovanie kvality zdravotnej starostlivosti. Jej zistenia sa uvádzajú v správe, ktorá podrobne rozoberá osvedčené postupy vo viacerých krajinách a predkladá tvorcom politík operatívne závery o vytváraní, prevádzke a hodnotení systému posudzovania kvality zdravotnej starostlivosti.