Gå direkt till innehållet
Public Health

Prioriterade områden för resultatutvärderingar av hälso- och sjukvården

Expertgruppen för resultatutvärderingar av hälso- och sjukvården analyserar ett särskilt område varje år. Det gäller områden som är strategiskt viktiga eller där arbetet kan få störst genomslag.

Handlingsprogram för 2019

Under 2019–2020 inriktade sig expertgruppen på att kartlägga verktyg och metoder för att utvärdera vårdens resiliens och flexibilitet. Expertgruppens rapport innehåller en teoretisk överblick över begreppet resiliens inom vården, en sammanfattning av olika länders erfarenheter av att utvärdera resiliens och en analys av strategier för att öka resiliensen och vilka andra aspekter som bör utvärderas.
Utifrån rapporten har expertgruppen lagt fram olika alternativ som länderna kan överväga på kort sikt för att förbättra kvaliteten på sina planerade metoder för att utvärdera hälso- och sjukvårdssystemens resiliens.

Handlingsprogram för 2018

Under 2018 granskade expertgruppen verktyg och metoder för att mäta och utvärdera vårdens effektivitet i Europa. Resultaten finns i en rapport med en överblick över de viktigaste teoretiska effektivitetsprinciperna, en analys av olika länders erfarenheter och en diskussion om hur man kan utveckla effektivitetsmätningar och utvärderingsmetoder så att de blir ännu mer användbara för chefer och beslutsfattare inom vården.

Handlingsprogram för 2017

Prioriteringen för 2017 var att kartlägga praktiska och ändamålsenliga sätt att utvärdera primärvården. Gruppen har sammanställt uppgifter om ländernas olika metoder. Man har också samarbetat med expertpanelen för effektiva hälsoinvesteringar för att utforska innovativa utvärderingsmetoder. Tillsammans med det europeiska observationsorganet för hälso- och sjukvård har gruppen försökt att omsätta goda utvärderingsmetoder i praktiska åtgärder.

Handlingsprogram för 2016

År 2016 granskade arbetsgruppen utvärderingar av system för integrerad vård och analyserade faktorer som bidrar till ändamålsenliga strukturer för integrerad vård. Gruppen tog också fram indikatorer, sammanställde bästa praxis och beskrev fallgropar att undvika.

Handlingsprogram för 2015

Under 2015 inriktade man sig på utvärdering av vårdkvalitet. I sin rapport beskriver gruppen flera länders bästa praxis samt ger råd till beslutsfattarna om hur de ska inrätta, driva och utvärdera ett system för att bedöma vårdkvalitet.