Skip to main content
Лого на Европейската комисия
Public Health

Сътрудничество в ЕС преди 2021 г.

Оценката на здравните технологии (ОЗТ) е важна част от основаното на факти вземане на решения във връзка със здравеопазването в повечето държави от ЕС.

Преди 2021 г. сътрудничеството на равнище ЕС в областта на ОЗТ имаше два основни компонента: мрежа за ОЗТ и съвместни действия в областта на ОЗТ (съвместни действия на EUnetHTA).

Мрежа за оценка на здравни технологии

В мрежата за оценка на здравни технологии участваха национални органи или органи, отговарящи за оценката на здравни технологии.

Мрежата бе създадена с Директива 2011/24/ЕС за упражняване на правата на пациентите при трансгранично здравно обслужване, за да предоставя стратегически и политически насоки за научно и техническо сътрудничество.

Въпреки че участието беше доброволно, всички държави от ЕС кандидатстваха за членство и участваха активно в дейностите. Мрежата за ОЗТ разработи политически документи и обсъди области на потенциално сътрудничество, които след това бяха изпълнени в рамките на съвместните действия 2 и 3 на EUnetHTA, посочени по-долу, в съответствие с техните работни планове.

Съвместни действия на EUNetHTA

Съвместните действия на EUnetHTA бяха научният и техническият компонент на сътрудничеството в областта на ОЗТ в ЕС, финансирано в рамките на здравните програми на Съюза:

  • Съвместно действие 1 (2010-2012 г.; бюджет от 6 млн. евро) — начало на разработването на съвместни клинични дейности за ОЗТ
  • Съвместно действие 2 (2012-2015 г.; бюджет от 9,5 млн. евро) — изпробване на методиката и дейностите, разработени в рамките на първото съвместно действие
  • Съвместно действие 3 (2017-2021 г.; бюджет от 20 млн. евро), което се основава на успехите и продуктите на предишните съвместни действия — изпълнение на стратегиите на мрежата за ОЗТ и преминаване от пилотно внедряване към изготвяне на съвместни научни доклади, като внедряването от националните органи за ОЗТ се повишава.
    В третото съвместно действие участваха рекорден брой определени от правителствата организации от почти всички държави от ЕС, както и от присъединяващите се към ЕС страни, държавите от ЕИП и ЕАСТ, включително голям брой регионални агенции и организации с нестопанска цел, които извършват или допринасят за ОЗТ в Европа.

През 2017 г. Европейската комисия публикува покана за изразяване на интерес за група от заинтересовани страни, която започна дейността си в началото на 2018 г. Групата включваше представители на основните заинтересовани страни във връзка с ОЗТ (организации на пациенти, асоциации на здравни специалисти, асоциации на платци, браншови търговски асоциации). Групата на заинтересованите страни допринесе активно за някои от стратегическите документи, разработени от мрежата за ОЗТ, както и за инициативите на Комисията в областта на ОЗТ.

В работната си програма за 2017 г. Европейската комисия обяви, че ще представи инициатива за укрепване на сътрудничеството на равнище ЕС в областта на оценката на здравни технологии, за да се подобри функционирането на единния пазар по отношение на продуктите в областта на здравеопазването. Както членовете на мрежата за ОЗТ, така и партньорите по съвместно действие 3 на EUnetHTA и много организации на заинтересовани страни дадоха ценен принос, когато Комисията изготвяше предложението за засилване на сътрудничеството на ЕС в областта на ОЗТ.

Европейската комисия прие предложението си за регламент относно ОЗТ на 31 януари 2018 г., а законодателният процес приключи през декември 2021 г.