Põhisisu juurde
Public Health

ELi koostöö enne 2021. aastat

Tervisetehnoloogia hindamine on enamiku ELi riikide tõenduspõhiste tervishoiuotsustuste oluline osa.

Enne 2021. aastat oli tervisetehnoloogia hindamise alasel ELi koostööl kaks peamist komponenti: tervisetehnoloogia hindamise võrgustik (EUnetHTA) ja EUnetHTA ühismeetmed.

Tervisetehnoloogia hindamise võrgustik

Tervisetehnoloogia hindamise võrgustik viis omavahel kokku tervisetehnoloogia hindamise eest vastutavad riiklikud asutused.

Võrgustik loodi direktiiviga 2011/24/EL patsiendiõiguste kohaldamise kohta piiriüleses tervishoius, et anda teadus- ja tehnikaalast koostööd käsitlevaid strateegilisi ja poliitikasuuniseid.

Kuigi osalemine oli vabatahtlik, taotlesid võrgustiku liikmesust kõik ELi liikmesriigid ja osalesid aktiivselt selle tegevuses. Tervisetehnoloogia hindamise võrgustik töötas välja poliitikadokumendid ja arutas võimalikke koostöövaldkondi. Neid viidi seejärel ellu alltoodud EUnetHTA ühismeetmetega nr 2 ja 3 kooskõlas nende töökavadega.

Euroopa tervisetehnoloogia hindamise võrgustiku (EUnetHTA) ühismeetmed

EUnetHTA ühismeetmed olid tervisetehnoloogia hindamise alase ELi koostöö teaduslik ja tehniline osa, mida rahastati ELi terviseprogrammidest:

  • ühismeede nr 1 (2010–2012; eelarve 6 miljonit eurot): alustati tervisetehnoloogia kliinilise hindamise ühistegevuste väljatöötamist;
  • ühismeede nr 2 (2012–2015; eelarve 9,5 miljonit eurot): katsetati esimese ühismeetme käigus välja töötatud metoodikat ja tegevusi;
  • ühismeede nr 3 (2017–2021; eelarve 20 miljonit eurot): tugineti varasemate ühismeetmete edule ja tulemustele, rakendati tervisetehnoloogia hindamise võrgustiku strateegiaid ning ühishindamiste katsetamiselt mindi üle teaduslike ühisaruannete koostamisele, kusjuures rohkem olid kaasatud tervisetehnoloogia hindamise riiklikud asutused.
    Kolmandas ühismeetmes osales rekordarv valitsuste poolt määratud asutusi peaaegu kõigist ELi riikidest, ELiga ühinevatest riikidest, EMP riikidest ja EFTA riikidest, sealhulgas suur hulk piirkondlikke asutusi ja mittetulundusorganisatsioone, kes teevad tervisetehnoloogia hindamisi Euroopas või panustavad nendesse.

2017. aastal kuulutas Euroopa Komisjon välja osalemiskutse sidusrühmade ühenduse loomiseks. See alustas tegevust 2018. aasta alguses. Ühendusse kuulusid peamiste tervisetehnoloogia hindamisega seotud sidusrühmade esindajad (patsientide organisatsioonid, tervishoiutöötajate ühendused, maksjate ühendused, sektori kutseorganisatsioonid). Sidusrühmade ühendus aitas aktiivselt kaasa teatavate tervisetehnoloogia hindamise võrgustiku poolt välja töötatud strateegiliste dokumentide koostamisele ning komisjoni algatustele tervisetehnoloogia hindamise valdkonnas.

Euroopa Komisjonis märkis oma 2017. aasta tööprogrammis, et esitab algatuse tervisetehnoloogia hindamise alase ELi koostöö tihendamise kohta, et täiustada tervisetoodete ühtse turu toimimist. Nii tervisetehnoloogia hindamise võrgustiku liikmed, EUnetHTA ühismeetme nr 3 partnerid kui ka paljud sidusrühmade organisatsioonid andsid komisjonile ELi tervisetehnoloogia hindamise alase koostöö tugevdamise ettepaneku ettevalmistamiseks väärtuslikku teavet.

Euroopa Komisjon võttis tervisetehnoloogia hindamist käsitleva määruse ettepaneku vastu 31. jaanuaril 2018 ja seadusandlik protsess jõudis lõpule 2021. aasta detsembris.