Skip to main content
Public Health

ES bendradarbiavimas iki 2021 m.

Sveikatos technologijų vertinimas (STV) yra svarbi įrodymais pagrįstų sprendimų, susijusių su sveikata, priėmimo dalis daugumoje ES šalių.

Prieš 2021 m. ES bendradarbiavimą STV srityje sudarė du pagrindiniai komponentai – STV tinklas ir EUnetHTA bendrieji veiksmai.

STV tinklas

Sveikatos technologijų vertinimo tinklas (STV tinklas) vienijo už sveikatos technologijų vertinimą atsakingas nacionalines valdžios institucijas ir įstaigas.

Tinklas sukurtas Direktyva 2011/24/ES dėl pacientų teisių į tarpvalstybines sveikatos priežiūros paslaugas įgyvendinimo, kad teiktų strategines ir politikos gaires moksliniam ir techniniam bendradarbiavimui.

Dalyvavimas jame buvo savanoriškas, tačiau visos ES šalys kreipėsi dėl narystės ir aktyviai dalyvavo jo veikloje. STV tinklas rengė politikos dokumentus ir aptarė galimo bendradarbiavimo sritis; tai vėliau buvo įgyvendinta pagal EUnetHTA 2-ąjį ir 3-ąjį bendruosius veiksmus, atsižvelgiant į jų atitinkamus darbo planus.

EUnetHTA bendrieji veiksmai

EUnetHTA bendrieji veiksmai buvo ES bendradarbiavimo STV srityje mokslinis ir techninis komponentas, kuriam finansavimas skirtas pagal ES sveikatos srities programas:

  • vykdant 1-ąjį bendrąjį veiksmą (2010–2012 m., biudžetas 6 mln. EUR) pradėta kurti bendra klinikinė STV veikla;
  • vykdant 2-ąjį bendrąjį veiksmą (2012–2015 m., biudžetas 9,5 mln. EUR) buvo išbandoma metodika ir veikla, sukurta vykdant pirmąjį bendrąjį veiksmą;
  • vykdant 3-ąjį bendrąjį veiksmą (2017–2021 m., biudžetas 20 mln. EUR) buvo remiamasi ankstesnių veiksmų sėkmingais sprendimais ir rezultatais, įgyvendintos STV tinklo strategijos ir pereita nuo bandymų prie bendrų mokslinių ataskaitų rengimo, vis labiau įsitraukiant nacionalinėms STV įstaigoms.
    Trečiajame bendrajame veiksme dalyvavo ypač daug vyriausybių paskirtų organizacijų iš beveik visų ES šalių, narystės ES siekiančių šalių ir EEE bei ELPA šalių ir daug susijusių regioninių agentūrų bei ne pelno organizacijų, kurios rengia sveikatos technologijų vertinimus Europoje ar prie jų prisideda.

2017 m. Europos Komisija paskelbė kvietimą pareikšti susidomėjimą dėl patekimo į suinteresuotųjų subjektų grupę; ji veiklą pradėjo 2018 m. Šią grupę sudarė pagrindinių su STV susijusių suinteresuotųjų subjektų (pacientų organizacijų, sveikatos priežiūros specialistų asociacijų, mokėtojų asociacijų ir pramonės verslo asociacijų) atstovai. Suinteresuotųjų subjektų grupė aktyviai prisidėjo prie kai kurių STV tinklo parengtų strateginių dokumentų bei prie Komisijos iniciatyvų sveikatos technologijų vertinimo srityje.

2017 m. darbo programoje Europos Komisija paskelbė, kad ji imsis ES bendradarbiavimo sveikatos technologijų vertinimo srityje stiprinimo iniciatyvos, kad geriau veiktų bendroji sveikatos priežiūros produktų rinka. Tiek STV tinklo nariai, tiek EUnetHTA 3-iojo bendrojo veiksmo partneriai bei daugybė suinteresuotųjų subjektų organizacijų padarė vertingą įnašą rengiant pasiūlymą dėl ES bendradarbiavimo sveikatos technologijų vertinimo srityje stiprinimo.

Europos Komisija pasiūlymą dėl reglamento dėl STV priėmė 2018 m. sausio 31 d., teisėkūros procedūra baigta 2021 m. gruodžio mėn.