Skip to main content
Public Health

EU-samarbetet före 2021

Utvärderingen av medicinska metoder är en viktig del av det evidensbaserade beslutsfattandet om hälsa i de flesta EU-länder.

Före 2021 bestod EU-samarbetet om utvärderingen av medicinska metoder av två huvudsakliga delar: HTA-nätverket och EUnetHTA:s gemensamma åtgärder.

HTA-nätverket

HTA-nätverket samlade nationella myndigheter och organ som ansvarade för utvärderingarna.

Nätverket inrättades genom direktiv 2011/24/EU om patienträttigheter vid utlandsvård för att ge vägledning och riktlinjer för det vetenskapliga och tekniska samarbetet.

Även om det var frivilligt att delta ansökte alla EU-länder om medlemskap och deltog aktivt i verksamheterna. Genom HTA-nätverket utarbetade man policydokument och diskuterade områden för eventuellt samarbete. Arbetet genomfördes därefter med EUnetHTA:s gemensamma åtgärder 2 och 3, i enlighet med arbetsplanerna.

EUnetHTA:s gemensamma åtgärder

EUnetHTA:s gemensamma åtgärder var den vetenskapliga och tekniska delen av EU-samarbetet om utvärderingen av medicinska metoder, som inrättades inom EU:s hälsoprogram:

  • Gemensam åtgärd 1 (2010–2012, budget 6 miljoner euro) – arbete för att utveckla gemensamma kliniska HTA-verksamheter
  • Gemensam åtgärd 2 (2012–2015, budget 9,5 miljoner euro) – pilotprojekt med metoder och verksamheter som utvecklats under gemensam åtgärd 1
  • Gemensam åtgärd 3 (2017–2021, budget 20 miljoner euro) – framgångarna och resultaten från tidigare gemensamma åtgärder, genomförande av strategierna inom HTA-nätverket och övergång från pilotprojekt till upprättandet av gemensamma vetenskapliga rapporter, som de nationella organen för utvärdering av medicinska metoder i stor grad/utsträckning kunde dra nytta av.
    Den tredje gemensamma åtgärden omfattar rekordmånga organisationer från nästan alla EU-länder, anslutningsländer och EES- och Efta-länder samt flera regionala organ och ideella organisationer som på något sätt arbetar med utvärderingar av medicinska metoder i EU.

Under 2017 utlyste kommissionen en inbjudan att anmäla intresse för en intressegrupp, som inledde sin verksamhet i början av 2018. Gruppen bestod av företrädare för de främsta intressenterna för utvärderingar av medicinska metoder (patientföreningar, organisationer för hälso- och sjukvårdspersonal, investerar- och branschorganisationer). Intressegruppen bidrog aktivt till vissa av de strategiska dokument som utarbetades av HTA-nätverket och till kommissionens initiativ på området utvärderingar av medicinska metoder.

I sitt arbetsprogram för 2017 lovade kommissionen att lägga fram ett initiativ för att stärka EU-samarbetet om utvärdering av medicinska metoder och förbättra den inre marknaden för hälso- och sjukvårdsprodukter. Medlemmar i HTA-nätverket, partner avseende EUnetHTA:s gemensamma åtgärd 3 och många intresseorganisationer kom med viktiga synpunkter till kommissionen vid utarbetandet av förslaget för att stärka EU-samarbetet om utvärdering av medicinska produkter.

Kommissionen antog sitt förslag till en förordning om utvärdering av medicinska produkter den 31 januari 2018, och lagstiftningsprocessen avslutades i december 2021.