Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Public Health

Σύντομη παρουσίαση

Η αξιολόγηση των τεχνολογιών υγείας (στο εξής: ΑΤΥ) συνοψίζει πληροφορίες σχετικά με ιατρικές, οικονομικές, κοινωνικές και δεοντολογικές πτυχές που σχετίζονται με τη χρήση των τεχνολογιών υγείας. Ορισμένα παραδείγματα τεχνολογιών υγείας είναι μεταξύ άλλων τα φαρμακευτικά προϊόντα, ο ιατρικός εξοπλισμός για διάγνωση και θεραπεία και οι μέθοδοι πρόληψης.

Πώς λειτουργεί;

Όταν οι φορείς ATY καλούνται να αξιολογήσουν μια νέα τεχνολογία υγείας, οφείλουν να αξιολογήσουν κατά πόσον αυτή λειτουργεί καλύτερα, εξίσου καλά ή χειρότερα από τις υφιστάμενες εναλλακτικές τεχνολογίες. Για τον λόγο αυτό, πρέπει κατά κανόνα να αξιολογούν το θεραπευτικό αποτέλεσμα του φαρμάκου, αλλά και τις ενδεχόμενες παρενέργειες, την επίδραση στην ποιότητα ζωής και τους τρόπους χορήγησης.

Κατά την ΑΤΥ εκτιμώνται και άλλες πτυχές της χρήσης της τεχνολογίας, για παράδειγμα το κόστος που αυτή συνεπάγεται για τον ασθενή και ο αντίκτυπός της στην οργάνωση των συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης για τη χορήγηση της θεραπείας. Ως εκ τούτου, πρόκειται για μια πολυεπιστημονική διαδικασία που εξετάζει τις ιατρικές, οργανωτικές, οικονομικές, κοινωνικές και δεοντολογικές πτυχές που συνδέονται με τη χρήση της εκάστοτε τεχνολογίας υγείας με συστηματικό τρόπο.

Αντίκτυπος στην εθνική διαδικασία λήψης αποφάσεων

Βασικός στόχος της ΑΤΥ είναι να παρέχει στους υπευθύνους χάραξης πολιτικής τεκμηριωμένη πληροφόρηση, ώστε να μπορούν καταρτίζουν ασφαλείς, αποτελεσματικές, επικεντρωμένες στον ασθενή και οικονομικά συμφέρουσες πολιτικές για την υγεία. Οι εθνικές αρχές την χρησιμοποιούν για να αποφασίζουν σχετικά με το ποιας τεχνολογίας οι δαπάνες πρέπει να επιστρέφονται σε εθνικό επίπεδο.

Latest updates