Skip to main content
Public Health

Vid utvärdering av medicinska metoder sammanställs uppgifter om medicinska, ekonomiska, sociala och etiska frågor i samband med användning av medicinsk teknik. Exempel på medicinska metoder är läkemedel, medicinsk utrustning för diagnos och behandling och prevention.

Hur fungerar det?

När en ny medicinsk metod ska utvärderas måste man bedöma om den fungerar bättre, lika bra eller sämre än befintliga alternativ. Om det t.ex. gäller ett nytt läkemedel måste man bedöma läkemedlets behandlingseffekt, eventuella biverkningar och inverkan på livskvalitet och hur läkemedlet ska ges.

Man bedömer också kostnaderna för patienten och inverkan på sjukvårdens organisation när det gäller att ge behandlingen. Det är alltså ett tvärvetenskapligt arbete där man på ett systematiskt sätt granskar de medicinska, ekonomiska, organisatoriska, sociala och etiska aspekterna.

Inverkan på nationellt beslutsfattande

Syftet med utvärderingarna är att ge beslutsfattarna underlag för att utforma en säker, effektiv, patientinriktad och kostnadseffektiv hälsopolitik. Myndigheterna använder dem också när de ska besluta om vilka läkemedel eller behandlingar som ska ingå i ersättningssystemet.