Skip to main content
Public Health

ES bendradarbiavimo po 2020 m. stiprinimas

2016 m. Europos Komisija, atsiliepdama į ES šalių, Europos Parlamento ir suinteresuotųjų subjektų raginimus, ėmėsi veiksmų stiprinti ES bendradarbiavimą sveikatos technologijų vertinimo srityje, kad būtų užtikrintas jo tvarumas po 2020 m. 2017 m. darbo programoje Europos Komisija paskelbė, kad bendradarbiavimas apims ir sveikatos technologijų vidaus rinkos veikimo gerinimą.

Pasiūlymas dėl teisėkūros procedūra priimamo akto

2018 m. sausio 31 d. Europos Komisija priėmė pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto. Jis priimtas po plataus svarstymų proceso, gavus toliau aptariamo poveikio vertinimo rezultatus. Pasiūlymas perduotas Europos Parlamentui ir Tarybai. Siekiama, kad jis būtų priimtas iki 2019 m. Pasiūlymas ir susijusi informacija pateikiami toliau.

Poveikio vertinimas

Rengdama pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto Europos Komisija, laikydamasi savo Geresnio reglamentavimo gairių, atliko poveikio vertinimą, per kurį nustatyta ES veiksmų būtinybė ir kurio ataskaitoje apibendrintas galimas konkrečių alternatyvų poveikis. Įvertinusi ataskaitą, nepriklausoma valdyba (Reglamentavimo patikros valdyba) pateikė savo nuomonę. Poveikio vertinimas ir susiję dokumentai pateikiami toliau.

Konsultacijos su suinteresuotaisiais subjektais

  • 2016 m. spalio 21 d. dėl iniciatyvos buvo pradėtos viešos konsultacijos internetu, per kurias rinktos nuomonės apie būsimą ES bendradarbiavimą sveikatos technologijų vertinimo srityje. Jos vyko iki 2017 m. sausio 13 d. Rezultatai apibendrinti poveikio vertinimo ataskaitoje ir buvo nuodugniai svarstomi rengiant pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto.
  • Konsultacijų metu surengti keli dvišaliai susitikimai su suinteresuotaisiais subjektais. Skelbiami ir susitikimų su suinteresuotaisiais subjektais protokolai.[site:base-url]/sites/health/files/technology_assessment/events_en#anchor3

Įžanginis poveikio vertinimas

2016 m. rugsėjį paskelbtas įžanginis poveikio vertinimas (jis yra pirmas bet kurios ES iniciatyvos rengimo etapas). Dokumente apžvelgiama dabartinė padėtis ir galimi būdai šalinti nustatytus trūkumus.

Susijusi informacija