Skip to main content
Public Health

Fördjupat EU-samarbete efter 2020

Under 2016 började kommissionen undersöka hur EU kan stärka sitt samarbete om utvärdering av medicinska metoder efter uppmaningar från EU-länderna, Europaparlamentet och berörda parter som vill att samarbetet fortsätter efter 2020. I sitt arbetsprogram för 2017 lovade kommissionen också att förbättra den inre marknaden.

Lagförslag och bakgrundsmaterial

Kommissionen lade fram sitt lagförslag den 31 januari 2018 efter en bred diskussion om konsekvensbedömningen (se nedan). Förslaget ligger nu hos Europaparlamentet och rådet som väntas anta det under 2019.

Konsekvensbedömning

Under arbetet med lagförslaget gjorde kommissionen en konsekvensbedömning i enlighet med sina riktlinjer för bättre lagstiftning. Man kom fram till att det behövdes EU-åtgärder och har skrivit en rapport om vilka effekter olika alternativ kan få. Nämnden för lagstiftningskontroll har yttrat sig om rapporten. Läs konsekvensbedömningen och underlagen:

Samråd med berörda parter

  • Mellan den 21 oktober 2016 och den 13 januari 2017 hölls ett samråd om EU:s framtida samarbete om utvärdering av medicinska metoder. Resultaten sammanfattas i konsekvensbedömningsrapporten och har beaktats i arbetet med lagförslaget.
  • Som ett led i samrådet hölls flera bilaterala möten med berörda parter. Läs gärna mötesprotokollen.

Inledande konsekvensbedömning

I september 2016 publicerades en inledande konsekvensbedömning, som är det första steget för alla EU-initiativ. Där beskriver man läget och hur man kan åtgärda konstaterade brister.

Läs mer