Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Public Health

Γενικά

Η ικανότητα των συστημάτων υγείας να παρέχουν υπηρεσίες και να ανταποκρίνονται στις μεταβαλλόμενες ανάγκες εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη διαθεσιμότητα εργατικού δυναμικού με κατάλληλες δεξιότητες και ευελιξία. Τα συστήματα υγείας που στηρίζουν υψηλά επίπεδα αρχικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, καθώς και σημαντικές επενδύσεις στη συνεχή επαγγελματική ανάπτυξη είναι αποτελεσματικότερα στην ανάπτυξη καινοτόμων και ολοκληρωμένων λύσεων για την αντιμετώπιση των μεγάλων προκλήσεων της ΕΕ.

externalinternal_forces.jpg
externalinternal_forces.jpg
externalinternal_forces.jpg

Η κατάσταση στον τομέα της υγείας στην ΕΕ και η συνοδευτική έκθεσή της επισημαίνουν τη σημασία της προώθησης των μεταρρυθμίσεων που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση των κρίσιμης σημασίας θεμάτων εργατικού δυναμικού στον τομέα της υγείας, όπως η προσφορά, η κατανομή και ο παραδοσιακός συνδυασμός δεξιοτήτων, ώστε να βελτιωθούν η πρόληψη, η πρωτοβάθμια περίθαλψη και η ολοκληρωμένη παροχή υπηρεσιών.

driving_forces.jpg
driving_forces.jpg
driving_forces.jpg

The Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενθαρρύνει δραστηριότητες στην επικράτεια της ΕΕ που αφορούν τον σχεδιασμό και τις προβλέψεις για το εργατικό δυναμικό στον τομέα της υγείας προκειμένου να στηρίξει της χώρες της ΕΕ να περάσουν από τη θεωρία στην πράξη στην ανάπτυξη εθνικών ικανοτήτων.

Από το 2012, έχει συμβάλει στην αντιμετώπιση των προκλήσεων και αναγκών μέσω των ακόλουθων πρωτοβουλιών:

SEPEN — Στήριξη της δημιουργίας ενός δικτύου εμπειρογνωμόνων με αντικείμενο τον προγραμματισμό και τις προβλέψεις για το εργατικό δυναμικό στον τομέα της υγείας (2017-2018)

Η ανταλλαγή γνώσεων και εμπειρογνωσίας για τη βελτίωση του εργατικού δυναμικού στον τομέα της υγείας πρέπει να γίνεται μέσω του SEPEN, ενός δικτύου εμπειρογνωμόνων με αντικείμενο τον προγραμματισμό και τις προβλέψεις, το οποίο αποτελεί την πιο πρόσφατη δράση που στηρίζεται από το πρόγραμμα της ΕΕ για την υγεία.

Με βάση τις προηγούμενες εργασίες της κοινής δράσης για τον προγραμματισμό και τις προβλέψεις όσον αφορά το εργατικό δυναμικό στον τομέα της υγείας (2013-2016), στόχος της συγκεκριμένης δράσης είναι:

  • η δημιουργία ενός δικτύου εμπειρογνωμόνων για την ανταλλαγή και οργάνωση γνώσεων, καθώς και ενός φόρουμ για την αντιμετώπιση των αναγκών εργατικού δυναμικού στον τομέα της υγείας
  • η χαρτογράφηση των εθνικών πολιτικών για το εργατικό δυναμικό στον τομέα της υγείας σε όλες τις χώρες της ΕΕ
  • η προώθηση της ανταλλαγής γνώσεων και βέλτιστων πρακτικών για το εργατικό δυναμικό στον τομέα της υγείας μέσω ευρωπαϊκών εργαστηρίων
  • η παροχή εξατομικευμένης στήριξης σε ορισμένες χώρες για την υλοποίηση σε εθνικό επίπεδο του προγραμματισμού του εργατικού δυναμικού στον τομέα της υγείας
  • η προβολή και παροχή πληροφοριών για τις δράσεις στον ιστότοπο.

Κοινή δράση για τον προγραμματισμό και τις προβλέψεις εργατικού δυναμικού (2013-2016)

Η κοινή δράση της Επιτροπής για τον προγραμματισμό και τις προβλέψεις όσον αφορά το εργατικό δυναμικό, η οποία χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του προγράμματος για την υγεία, είχε 30 συνδεδεμένους εταίρους και 34 συνεργαζόμενους εταίρους από 28 ευρωπαϊκές χώρες που συνεργάζονται για να σημειωθεί πρόοδος στο ζήτημα αυτό.

Σχέδιο δράσης για το εργατικό δυναμικό της ΕΕ στον τομέα της υγείας (2012)

Για την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων και την τόνωση της απασχόλησης, καταρτίστηκε το 2012 σχέδιο δράσης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να ενθαρρύνει τις χώρες της ΕΕ να συνεργαστούν με σκοπό:

  • τη βελτίωση του προγραμματισμού και των προβλέψεων για το εργατικό δυναμικό στον τομέα της υγείας
  • την πρόβλεψη των μελλοντικών αναγκών σε δεξιότητες και τη βελτίωση της συνεχούς επαγγελματικής εξέλιξης.