Pāriet uz galveno saturu
Public Health

Pārskats

Veselības aprūpes sistēmu spēja sniegt pakalpojumus un pielāgoties mainīgajām vajadzībām veselības aprūpē lielā mērā ir atkarīga no elastīga darbaspēka pieejamības. Veselības aprūpes sistēmām, kas atbalsta augsta līmeņa sākotnējo izglītību un apmācību, kā arī ieguldījumus pastāvīgā profesionālā attīstībā, ir lielākas iespējas rast inovatīvus un integrētus risinājumus, lai reaģētu uz nopietnajām problēmām, ar ko saskaras ES.

externalinternal_forces.jpg
externalinternal_forces.jpg
externalinternal_forces.jpg

Ziņojumā “Veselības stāvoklis Eiropas Savienībā” un tam pievienotajā ziņojumā ir uzsvērts, ka ir svarīgi veicināt reformas, kuru mērķis ir atrisināt darbaspēka jautājumus veselības sektorā, tādus kā piedāvājums, izvietojums un tradicionālās prasmes, lai stiprinātu profilaksi, primāro aprūpi un integrētu pakalpojumu sniegšanu.

driving_forces.jpg
driving_forces.jpg
driving_forces.jpg

Eiropas Komisija sekmē ES mēroga darbības veselības darbaspēka plānošanā un prognozēšanā, un mērķis ir palīdzēt dalībvalstīm vairot rīcībspējas.

Kopš 2012. gada tā palīdzējusi risināt problēmas un apmierināt pieprasījumu pēc darbaspēka, īstenojot šādas iniciatīvas.

SEPEN — ekspertu tīkls darbaspēka plānošanai un prognozēšanai veselības sektorā (2017.–2018. g.)

Pēdējai ES Veselības programmas ietvaros atbalstītajai darbībai SEPEN — ekspertu tīklam plānošanas un prognozēšanas jomā — ir jāpalīdz tādas pieredzes un zināšanu apmaiņas virzīšanā, kas uzlabo darbaspēku veselības sektorā.

Šai darbībai, kura turpina Vienoto rīcību attiecībā uz darbaspēka plānošanu un prognozēšanu veselības sektorā (2013.–2016. g.), ir šādi mērķi:

  • izveidot ekspertu tīklu zināšanu strukturēšanai un apmaiņai un nodrošināt forumu, kur risināt problēmas attiecībā uz darbaspēku veselības sektorā,
  • ieskicēt valstu politiku attiecībā uz darbaspēku veselības sektorā visās ES valstīs,
  • ar Eiropas darbsemināru palīdzību veicināt zināšanu un labas prakses apmaiņu saistībā veselības aprūpes darbaspēku,
  • sniegt dažām valstīm to vajadzībām pielāgotu atbalstu saistībā ar veselības aprūpes darbaspēka plānošanas piemērošanu valsts līmenī,
  • popularizēt un dokumentēt šos pasākumus tīmekļa vietnē.

Kopīgā rīcība attiecībā uz darbaspēka plānošanu un prognozēšanu veselības sektorā (2013.–2016. g.)

Kopīgajai rīcībai attiecībā uz darbaspēka plānošanu un prognozēšanu, kas tika finansēta no Veselības programmas, bija 30 asociētie partneri un 34 sadarbības partneri no 28 Eiropas valstīm. Viņi kopīgi darbojās, lai panāktu progresu šajā sfērā.

Rīcības plāns attiecībā uz ES veselības aprūpes jomas darbiniekiem (2012. g.)

Lai kopīgi risinātu šīs problēmas un sekmētu nodarbinātību, Eiropas Komisija 2012. gadā sagatavoja rīcības plānu, kurā tā mudināja ES valstis sadarboties:

  • lai labāk plānotu un prognozētu pieprasījumu pēc veselības aprūpes darbiniekiem;
  • lai prognozētu, kādas prasmes būs vajadzīgas nākotnē, un uzlabotu pastāvīgo profesionālās kvalifikācijas celšanu.