Skip to main content
Public Health

Informacje ogólne

Zdolność systemów opieki zdrowotnej do świadczenia usług zdrowotnych i zaspakajania zmieniających się potrzeb w zakresie opieki w dużym stopniu zależy od elastyczności i dostępności pracowników posiadających odpowiednie umiejętności. Systemy opieki zdrowotnej, które wspierają wysoki poziom kształcenia i szkolenia wstępnego i konsekwentne inwestowanie w ustawiczne doskonalenie zawodowe, są lepiej przygotowane do opracowania innowacyjnych i zintegrowanych rozwiązań odpowiadających na główne wyzwania, przed którymi stoi UE.

externalinternal_forces.jpg
externalinternal_forces.jpg
externalinternal_forces.jpg

Inicjatywa „Stan zdrowia w UE” i towarzyszące jej sprawozdanie wskazują na duże znaczenie wspierania reform mających na celu rozwiązanie kluczowych kwestii dotyczących pracowników opieki zdrowotnej, takich jak podaż, dystrybucja i kombinacja tradycyjnych umiejętności, przy wzmacnianiu profilaktyki, podstawowej opieki zdrowotnej oraz zintegrowanego świadczenia usług.

driving_forces.jpg
driving_forces.jpg
driving_forces.jpg

Komisja Europejska zachęca do ogólnounijnych działań w zakresie planowania i prognozowania zatrudnienia w sektorze opieki zdrowotnej, aby wspierać kraje UE w budowaniu zdolności krajowych w praktyce.

Od 2012 r. UE przyczynia się do podejmowania wyzwań i zaspokajania potrzeb w tej dziedzinie poprzez następujące inicjatywy:

SEPEN – Sieć ekspertów w zakresie wsparcia planowania i prognozowania zapotrzebowania na pracowników służby zdrowia (2017–2018)

Dzielenie się doświadczeniem i wiedzą na temat poprawy sytuacji w zakresie zatrudnienia w sektorze opieki zdrowotnej ma odbywać się za pośrednictwem SEPEN, sieci ekspertów w dziedzinie planowania i prognozowania, najnowszego działania wspieranego przez unijny program działań w dziedzinie zdrowia.

Na podstawie wcześniejszych prac podejmowanych w ramach wspólnego działania na rzecz planowania i prognozowania zatrudnienia w sektorze opieki zdrowotnej (2013–2016) celem tego działania jest:

  • Rozwinięcie sieci kontaktów między ekspertami w celu ustrukturyzowania i wymiany wiedzy oraz zapewnienia forum do rozwiązywania wyzwań w zakresie zatrudnienia w sektorze opieki zdrowotnej
  • Zestawianie krajowych polityk zatrudnienia w sektorze opieki zdrowotnej we wszystkich krajach UE
  • Wspieranie wymiany wiedzy i dobrych praktyk w zakresie zatrudnienia w sektorze opieki zdrowotnej w ramach europejskich warsztatów
  • Zapewnianie niektórym krajom indywidualnego wsparcia w odniesieniu do wdrażania planowania zatrudnienia w sektorze opieki zdrowotnej na płaszczyźnie krajowej
  • Upublicznianie i dokumentowanie tych działań na stronie internetowej.

Wspólne działanie na rzecz planowania i prognozowania zatrudnienia w sektorze opieki zdrowotnej (2013–2016)

Wspólne działanie Komisji dotyczące planowania i prognozowania zatrudnienia, finansowane w ramach programu działań w dziedzinie zdrowia, objęło współpracę 30 partnerów stowarzyszonych i 34 partnerów współpracujących z 28 europejskich krajów.

Plan działania dotyczący pracowników opieki zdrowotnej w UE (2012 r.)

Aby zmierzyć się z tymi wyzwaniami i zwiększyć zatrudnienie, w 2012 r. Komisja Europejska opracowała plan działania mający na celu wspieranie krajów UE we współpracy na rzecz:

  • usprawnienia planowania i prognozowania dotyczącego pracowników opieki zdrowotnej
  • przewidywania przyszłych potrzeb w zakresie umiejętności oraz poprawy ciągłego rozwoju zawodowego.