Skip to main content
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Public Health

Προώθηση μεταρρυθμίσεων

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χορήγησε χρηματοδοτική στήριξη σε ορισμένες άλλες πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στην προώθηση μεταρρυθμίσεων για σημαντικά ζητήματα εργατικού δυναμικού στον τομέα της υγείας. Οι πρωτοβουλίες αυτές εκτίθενται λεπτομερώς παρακάτω.

Αμοιβαία αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων

Η οδηγία 2005/36/ΕΚ σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων θέσπισε ένα πανευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο που επιτρέπει την αμοιβαία αναγνώριση των επαγγελματικών τίτλων από τα κράτη μέλη της Ένωσης. Αυτό σημαίνει ότι οι επαγγελματίες του κλάδου της υγείας (γιατροί, νοσοκόμες, μαίες, οδοντίατροι, φαρμακοποιοί, κτηνίατροι) που διαθέτουν αναγνωρισμένο επαγγελματικό τίτλο στη χώρα καταγωγής τους μπορούν να εξασκήσουν αυτόματα το επάγγελμά τους οπουδήποτε στην ΕΕ.

Η οδηγία 2013/55/ΕΕ τροποποίησε την οδηγία σχετικά με τα επαγγελματικά προσόντα με σκοπό την απλοποίηση των κανόνων και τη διευκόλυνση των επαγγελματιών του τομέα της υγείας και άλλων επαγγελματιών που ασκούν νομοθετικά κατοχυρωμένο επάγγελμα να ασκούν το επάγγελμά τους σε άλλες χώρες της ΕΕ.

Κινητικότητα και μετανάστευση επαγγελματιών του τομέα της υγείας

Δύο ερευνητικά έργα της ΕΕ έχουν ως στόχο να συμβάλουν στη διαμόρφωση ακριβέστερης εικόνας των μεταναστευτικών ροών εργατικού δυναμικού στον τομέα της υγείας τόσο εντός της ΕΕ όσο και μεταξύ της ΕΕ και άλλων χωρών:

Περιορισμός των αρνητικών συνεπειών της μετανάστευσης στα συστήματα υγείας

Η μετανάστευση επαγγελματιών του τομέα της υγείας έχει αυξηθεί παγκοσμίως κατά τις τελευταίες δεκαετίες, ιδίως από χώρες με χαμηλότερο εισόδημα που έχουν ευπαθή συστήματα υγείας. Προκειμένου να αντιμετωπιστεί αυτή η πρόκληση, εγκρίθηκε ο παγκόσμιος κώδικας πρακτικής της ΠΟΥ για την πρόσληψη υγειονομικού προσωπικού σε διεθνές επίπεδο.

Στόχος του κώδικα είναι να καθιερώσει και να προωθήσει προαιρετικές αρχές και πρακτικές για τη δεοντολογική πρόσληψη υγειονομικού προσωπικού σε διεθνές επίπεδο και να διευκολύνει την ενίσχυση των συστημάτων υγείας. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να αποθαρρύνουν την πρακτική πρόσληψης υγειονομικού προσωπικού από αναπτυσσόμενες χώρες που αντιμετωπίζουν πολύ σοβαρές ελλείψεις προσωπικού υγείας.

Αποτελεσματικές στρατηγικές προσλήψεων και διατήρησης προσωπικού

Πιλοτικό δίκτυο εκπαιδευτών και ρυθμιστικών φορέων νοσηλευτικού προσωπικού

Το πιλοτικό δίκτυο εκπαιδευτών και ρυθμιστικών φορέων νοσηλευτικού προσωπικού έχει ως στόχο την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών για τη βελτίωση των προσόντων των βοηθών υγειονομικής περίθαλψης, με ιδιαίτερη έμφαση στη διασυνοριακή κινητικότητα. Το δίκτυο εξέτασε το εύρος των δεξιοτήτων και ικανοτήτων των βοηθών υγειονομικής περίθαλψης με σκοπό την ένταξή τους στα εθνικά προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης. Η έκθεση είναι διαθέσιμη εδώ.

Δίκτυο για την ανάπτυξη των βασικών ικανοτήτων των βοηθών υγειονομικής περίθαλψης

Σύμφωνα με το «Πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη δημόσια υγεία (2014), ο Εκτελεστικός Οργανισμός για τους Καταναλωτές, την Υγεία, τη Γεωργία και τα Τρόφιμα (CHAFEA) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ανέθεσε την εκπόνηση μελέτης με διαγωνισμό σε κοινοπραξία με επικεφαλής το NIVEL, το ολλανδικό ινστιτούτο έρευνας για τις υπηρεσίες υγείας. Η μελέτη CC4HCA διερευνά το ενδιαφέρον των χωρών της ΕΕ για την ανάπτυξη κοινής θέσης σχετικά με τις δεξιότητες, τις γνώσεις και τις ικανότητες των βοηθών υγειονομικής περίθαλψης στην Ευρώπη. Η έκθεση είναι διαθέσιμη εδώ.

Συνεχής επαγγελματική εξέλιξη των επαγγελματιών του τομέα της υγείας στην ΕΕ

Το σχέδιο δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το εργατικό δυναμικό του τομέα της υγείας της ΕΕ αντιμετωπίζει τη συνεχή επαγγελματική εξέλιξη ως εργαλείο που εγγυάται την ασφάλεια των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής κινητικότητας των επαγγελματιών του τομέα της υγείας και των ασθενών. Οι εθνικές ερμηνείες της συνεχούς επαγγελματικής εξέλιξης προσφέρουν διαφορετικές προσεγγίσεις και ευκαιρίες για τον προσδιορισμό των συστάσεων και των βέλτιστων πρακτικών στην ΕΕ.

Η μελέτη αυτή εξετάζει τη συνεχή επαγγελματική εξέλιξη και τις δυνατότητες διά βίου μάθησης για γιατρούς, νοσοκόμες, οδοντιάτρους, μαίες και φαρμακοποιούς στην ΕΕ και σε χώρες της ΕΖΕΣ. Η μελέτη διατυπώνει συστάσεις πολιτικής για την ενίσχυση της συνεργασίας και της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών σε ευρωπαϊκό επίπεδο και υπογραμμίζει ότι είναι αναγκαίο να διευκολυνθεί η συνεχής επαγγελματική εξέλιξη όλων των επαγγελματιών του τομέα της υγείας, ιδίως μέσω της αντιμετώπισης των χρονικών και δημοσιονομικών περιορισμών. Στο πλαίσιο των συστάσεων γίνεται επίσης έκκληση για περισσότερη έρευνα σχετικά με τη συνεχή επαγγελματική εξέλιξη και τη σχέση της με την ασφάλεια των ασθενών και την ποιότητα της περίθαλψης.

Τομεακές συμμαχίες δεξιοτήτων

Οι τομεακές συμμαχίες δεξιοτήτων αντιμετωπίζουν την έλλειψη δεξιοτήτων όσον αφορά ένα ή περισσότερα επαγγελματικά προφίλ σε έναν συγκεκριμένο τομέα, προσδιορίζοντας τις υφιστάμενες ή αναδυόμενες ανάγκες της αγοράς εργασίας για συγκεκριμένους τομείς, καθώς και βελτιώνοντας την ανταπόκριση των συστημάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, σε όλα τα επίπεδα, προς τις ανάγκες της αγοράς εργασίας.

Η ECVET για τη φροντίδα των ηλικιωμένων είναι η πρώτη πιλοτική συμμαχία δεξιοτήτων στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης. Η διακρατική σύμπραξη οργανώσεων από έξι χώρες της ΕΕ έχει ως στόχο να βελτιώσει τη συγκρισιμότητα, τη διαφάνεια και την αμοιβαία αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων των ατόμων που παρέχουν φροντίδα σε ηλικιωμένους με την εφαρμογή των αρχών της ECVET.

Στο πλαίσιο του Erasmus+ 2015 δημοσιεύτηκε επίσης πρόσκληση υποβολής προτάσεων για περαιτέρω συμμαχίες δεξιοτήτων στον τομέα της υγείας και της υγειονομικής περίθαλψης.