Preskoči na glavno vsebino
Public Health

Spodbujanje reform

Evropska komisija je zagotovila finančno pomoč številnim drugim pobudam za reformo v zvezi s ključnimi potrebami po zdravstvenih delavcih. Pobude so navedene spodaj.

Vzajemno priznavanje poklicnih kvalifikacij

Direktiva 2005/36/ES o priznavanju poklicnih kvalifikacij vzpostavlja vseevropski pravni okvir, ki državam omogoča medsebojno priznavanje kvalifikacij. Za zdravstvene poklice (zdravnike, medicinske sestre, babice, zobozdravnike, farmacevte, veterinarje) velja samodejno priznavanje – kar pomeni, da lahko svoj poklic samodejno opravljajo kjer koli v EU, če so v domovini pridobili ustrezne kvalifikacije.

Direktiva 2013/55/EU je spremenila direktivo o poklicnih kvalifikacijah in poenostavila pravila, da bi olajšala zaposlovanje zdravstvenih in drugih delavcev iz reguliranih poklicev v drugih državah EU.

Mobilnost in migracije zdravstvenih delavcev

Dva raziskovalna projekta pomagata oblikovati natančnejšo sliko o migracijskih vzorcih zdravstvenih delavcev med državami EU ter med EU in drugimi državami:

Zmanjšanje negativnih učinkov migracije za zdravstvene sisteme

V zadnjih desetletjih se je število migracij zdravstvenih delavcev, zlasti iz držav z nižjimi dohodki in šibkimi zdravstvenimi sistemi, povečalo po vsem svetu. Za rešitev tega izziva so sprejeli svetovni kodeks Svetovne zdravstvene organizacije o mednarodnem zaposlovanju zdravstvenih delavcev.

Namenjen je vzpostavitvi in krepitvi prostovoljnih etičnih načel in praks pri mednarodnem zaposlovanju zdravstvenih delavcev in krepitvi zdravstvenih sistemov. Države članice bi morale odvračati od aktivnega zaposlovanja zdravstvenega osebja iz držav v razvoju, ki se spopadajo s kritičnim pomanjkanjem zdravstvenih delavcev.

Učinkovite strategije za zaposlovanje zdravstvenih delavcev in preprečevanje njihovega odhajanja iz sektorja

Pilotno omrežje pedagogov in regulatorjev na področju zdravstvene nege

Pilotno omrežje pedagogov in regulatorjev na področju zdravstvene nege je namenjeno izmenjavi najboljših praks za izboljšanje kvalifikacij negovalcev, s posebnim poudarkom na čezmejni mobilnosti. Zaradi morebitnih sprememb nacionalnih programov izobraževanja in usposabljanja je omrežje preverilo obseg spretnosti in kompetenc negovalcev. Poročilo.

Omrežje za razvoj ključnih kompetenc negovalcev

V okviru programa javnega zdravja Evropske komisije 2014 je Izvajalska agencija Evropske komisije za potrošnike, zdravje, kmetijstvo in hrano (CHAFEA) pri konzorciju, ki ga vodi nizozemski inštitut za raziskovanje na področju zdravstvenih storitev NIVEL, naročila izvedbo študije. Študija CC4HCA proučuje interes držav EU pri pripravi skupnega stališča o spretnostih, znanju in kompetencah negovalcev v Evropi. Poročilo.

Stalno poklicno izpopolnjevanje zdravstvenih delavcev v EU

Akcijski načrt Evropske komisije za zdravstvene delavce v EU obravnava stalno poklicno izpopolnjevanje kot orodje za zagotavljanje varnosti pacientov pri čezmejni mobilnosti zdravstvenih delavcev in pacientov. Države EU imajo različne pristope do stalnega poklicnega izpopolnjevanja, kar je priložnost za opredelitev priporočil in najboljših praks v EU.

Študija o možnostih stalnega poklicnega izpopolnjevanja in vseživljenjskega učenja za zdravnike, medicinske sestre in tehnike zdravstvene nege, zobozdravnike, babice in farmacevte v EU in državah Efte je opredelila politične predloge za okrepitev sodelovanja in izmenjavo najboljših praks na evropski ravni in poudarila potrebo zdravstvenih delavcev po lažji uporabi stalnega poklicnega izpopolnjevanja, vključno z upoštevanjem časovnih in finančnih omejitev. Priporočila pozivajo tudi k več raziskavam na področju stalnega poklicnega izpopolnjevanja in njegovem vplivu na varnost pacientov in kakovost oskrbe.

Koalicije sektorskih spretnosti

Koalicije sektorskih spretnosti obravnavajo neustreznost določenih znanj in spretnosti v enem ali več poklicnih profilov v določenem sektorju. Pri tem opredelijo obstoječe ali nastajajoče potrebe trga dela v posameznem sektorju in krepijo odzivnost sistemov poklicnega izobraževanja in usposabljanja na potrebe trga dela na vseh ravneh.

Evropski sistem kreditnih točk v poklicnem izobraževanju in usposabljanju (ECVET) za oskrbo starejših (EFEC) je prvi pilotni projekt koalicije sektorskih spretnosti v zdravstvenem sektorju in sektorju oskrbe. Nadnacionalna partnerstva z organizacijami iz šestih držav članic EU naj bi izboljšala primerljivost, preglednost in vzajemno priznavanje kvalifikacij oskrbovalcev, ki uveljavljajo načela ECVET.

V okviru programa Erasmus+ 2015 je bil tudi objavljen razpis za nadaljnje koalicije sektorskih spretnosti v zdravstvenem sektorju in sektorju oskrbe.