Skip to main content
Public Health

Euroopa peamised tervishoiunäitajad (ECHI)

Euroopa peamised tervishoiunäitajad (ECHI), mida enne nimetati Euroopa Ühenduse tervishoiunäitajateks, loodi ELi riikide ja Euroopa Komisjoni pikaajalise koostöö tulemusena. Esimesed Euroopa peamiste tervishoiunäitajate nimekirjad koostati kolme ELi terviseprogrammidest rahastatud ECHI projekti (1998–2001, 2001–2004, 2005–2008) raames, et luua võrreldava terviseteabe süsteem tervisliku seisundi jälgimiseks ELi tasandil.

Euroopa Ühenduse tervishoiunäitajate ja seire ühismeetme (ECHIM) tulemusel loodi poliitikavaldkonniti liigitatud nimekiri 88 tervisenäitajast, mis vaadati läbi 2017. aastal projekti BRIDGE-Health raames (teabelinkide ja andmete tootmine tervisealase poliitika ja teadusuuringute jaoks). Nendest tervisenäitajatest rohkem kui 60 puhul on välja töötatud määratlused ja andmekogumismehhanismid ning vajaduse korral on andmed liigitatud soo, vanuse, sotsiaal-majandusliku seisundi ja piirkonna alusel. Euroopa peamised tervishoiunäitajad on jaotatud järgmistesse rubriikidesse.https://webgate.ec.europa.eu/chafea_pdb/health/projects/664691/summary

Rubriik

Näited

Demograafiline ja sotsiaal-majanduslik olukord

Rahvastik, sündimus, töötuse kogumäär

Tervislik seisund

Vastsündinute suremus, HIV/AIDS, liikluses saadud vigastused

Tervist mõjutavad tegurid

Regulaarne suitsetamine, puuviljade tarbimine/kättesaadavus

Tervishoiumeetmed: tervishoiuteenused

Laste vaktsineerimine, voodikohad haiglas, tervishoiukulutused

Tervishoiumeetmed: tervise edendamine

Tervisliku toitumise poliitika

Tervisenäitajad on poliitikakujunduses ja andmekogumites üliolulised. Need kajastavad poliitika eesmärke ja kvantifitseeritavaid võimaluste kogumeid. Seepärast on Euroopa Komisjon esile toonud ka muid Euroopa tervisenäitajaid, mis ei kuulu Euroopa peamiste tervishoiunäitajate süsteemi, kuid mis võivad tervisevaldkonna huvirühmadele kasulikud olla.

ECHI andmevahend

ECHI andmevahendi abil kogutakse andmeid nii Euroopa peamiste tervishoiunäitajate kui ka muude Euroopa tervisenäitajate kohta, mida saab esitada mitmesugustes vormingutes, nt joon- või tulpgraafikuna või kaardi või tabelina. Andmed saab konverteerida kujutiseks või laadida alla andmefailina. Vahend võimaldab valida mitut näitajat.

Viited

Euroopa Ühenduse tervishoiunäitajate liikmesriikides kasutamise ja nende mõju hindamine (august 2013):