Skip to main content
Public Health

Główne europejskie wskaźniki zdrowotne (ECHI)

Główne europejskie wskaźniki zdrowotne (ECHI), znane wcześniej jako wskaźniki zdrowotne Wspólnoty Europejskiej, są wynikiem długoterminowej współpracy między krajami UE a Komisją Europejską. Trzy projekty ECHI (1998-2001, 2001-2004, 2005-2008), finansowane w ramach programów UE w dziedzinie zdrowia, pozwoliły stworzyć pierwsze wykazy wskaźników ECHI mające na celu zapewnienie porównywalnego systemu informacji i wiedzy na temat zdrowia, który ułatwi monitorowanie zdrowia na poziomie UE.

Wspólne działanie w zakresie monitorowania głównych europejskich wskaźników zdrowotnych doprowadziło do sporządzenia listy 88 wskaźników zdrowotnych sklasyfikowanych według obszarów polityki. Wskaźniki te zostały zaktualizowane w 2017 r. w ramach projektu BRIDGE w dziedzinie zdrowia (ang. Bridging Information and Data Generation for Evidence-based Health Policy and Research – od pozyskiwania informacji do generowania danych wspomagających politykę i badania w dziedzinie zdrowia oparte na dowodach). Dla 60 spośród tych wskaźników dostępne są definicje i mechanizmy gromadzenia danych oraz, o ile to wskazane, dane są zdezagregowane według płci, wieku, statusu społeczno-ekonomicznego i regionu. Główne europejskie wskaźniki zdrowotne (ang. European Core Health Indicators – ECHI) pogrupowano w następujących kategoriach:

Kategoria

Przykłady

Sytuacja demograficzna i społeczno-ekonomiczna

Ludność, współczynnik urodzeń, całkowita stopa bezrobocia

Status zdrowotny

Umieralność niemowląt, HIV/AIDS, urazy w wyniku wypadków drogowych

Uwarunkowania zdrowia

Regularne palenie tytoniu, spożycie/dostępność owoców

Działania na rzecz zdrowia: opieka zdrowotna

Szczepienia dzieci, miejsca dostępne w szpitalach, wydatki na opiekę zdrowotną

Działania na rzecz zdrowia: promocja zdrowia

Polityka w zakresie zdrowego odżywiania

Wskaźniki są wynikiem powiązania kwestii politycznych i zbiorów danych. Odzwierciedlają one interes polityczny, jak również propozycję zestawu możliwości pod względem tego, co można obliczyć. W związku z tym Komisja Europejska przedstawia również inne europejskie wskaźniki zdrowotne, które nie należą do systemu ECHI, ale są przydatne dla zainteresowanych stron.

Aplikacja ECHI

Aplikacja ECHI udostępnia dane dotyczące zarówno wskaźników ECHI, jak i innych europejskich wskaźników zdrowotnych. Dane są dostępne w różnych formatach, między innymi w postaci wykresów liniowych i słupkowych, map i tabel. Można je przekształcić w obraz lub pobrać w postaci pliku danych. Narzędzie to umożliwia wybór wielu wskaźników.

Więcej informacji

Ocena wykorzystania przez państwa członkowskie europejskich wskaźników zdrowotnych ECHI i ich wpływu (sierpień 2013 r.)