Skip to main content
Public Health

Ďalšie ukazovatele

Pri príprave návrhov v oblasti zdravia potrebujú tvorcovia politík údaje o širokej škále faktorov, ktoré majú dosah na zdravie (napr. sociálne, ekonomické alebo administratívne prostredie).

EÚ zhromažďuje ukazovatele pre mnohé z týchto otázok.

Ukazovatele udržateľného rozvoja

V roku 2016 Európska komisia prijala oznámenie s názvom Ďalšie kroky smerom k udržateľnej budúcnosti Európy [COM(2016)739]. Toto oznámenie poskytuje prehľad politík prispievajúcich k 17 cieľom trvalo udržateľného rozvoja OSN, najmä k cieľu č. 3, ktorým je „zabezpečenie zdravého života a podpora blahobytu pre všetkých v každom veku“.

V roku 2017 Európska komisia vypracovala súbor ukazovateľov EÚ pre ciele trvalo udržateľného rozvoja. Na účely prvej správy o monitorovaní cieľov trvalo udržateľného rozvoja sa vybralo týchto 6 ukazovateľov pre cieľ č. 3 týkajúci sa zdravia a blahobytu:

K cieľu č. 3 boli priradené aj ukazovatele týkajúce sa ďalších cieľov trvalo udržateľného rozvoja, ktoré sa považujú za tzv. viacúčelné ukazovatele, ako napr.:

Niektoré z týchto ukazovateľov sú uvedené aj na užšom zozname základných európskych zdravotných ukazovateľov (ECHI).

Proces hodnotenia

Európska komisia hodnotí pokrok pri dosahovaní dohodnutých cieľov v ročnej správe o monitorovaní cieľov trvalo udržateľného rozvoja. Situáciu v EÚ je možné posúdiť na základe prvej Monitorovacej správy o pokroku v dosahovaní cieľov udržateľného rozvoja v kontexte EÚ z roku 2017 a viacerých ďalších nástrojov.

Európsky pilier sociálnych práv

Európsky pilier sociálnych práv, ktorého cieľom je vytvoriť sociálnejšiu a spravodlivejšiu Európu, je kľúčovou prioritou pre Európsku komisiu. Jeho zložky týkajúce sa verejnej podpory/sociálnej ochrany a začlenenia zahŕňajú ukazovatele v oblasti zdravotnej starostlivosti:

  • subjektívne neuspokojená potreba lekárskej starostlivosti
  • hotovostné výdavky na zdravotnú starostlivosť
  • stredná dĺžka života v zdraví vo veku 65 rokov.

Pozri aj sociálne ukazovatele EÚ a rámec spoločného hodnotenia v oblasti zdravia .

Ukazovatele EÚ pre oblasť zdravia mladých ľudí

V stratégii EÚ pre mládež sa stanovuje rámec spolupráce na roky 2010 – 2018. Jej cieľom je poskytnúť mladým ľuďom viac rovnakých príležitostí a podporiť ich aktívnu účasť v spoločnosti. Zároveň sa zabezpečí, aby sa pri navrhovaní, vykonávaní a hodnotení politík a opatrení, ktoré by mohli mať významný vplyv na mladých ľudí, ako sú vzdelávanie, zamestnanosť alebo zdravie a blahobyt, zohľadňovali otázky týkajúce sa mládeže.

Ukazovatele kvality zdravotnej starostlivosti a opatrenia vychádzajúce zo skúseností pacientov

Cieľom projektu „Ukazovatele kvality zdravotnej starostlivosti“, ktorý sa vykonáva pod vedením Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj a s podporou Komisie, je merať a porovnávať kvalitu služieb zdravotnej starostlivosti v rôznych krajinách. Kľúčovými oblasťami sú:

Úspešnosť zdravotnej starostlivosti sa obvykle posudzuje na základe miery prežitia alebo miery vyliečenia po ošetrení. Tým sa zvyčajne zakrývajú výrazné rozdiely, ktoré vyjdú na povrch až po posúdení výsledkov a skúseností samotných pacientov.

Prieskum ukazovateľov vychádzajúcich zo skúseností pacientov, ktorý vykonáva OECD s podporou Komisie, bude riešiť kritické nedostatky v oblasti informácií a poskytne pohľad na výkonnosť systému zdravotnej starostlivosti z pozície pacientov.

Vyvíja sa úsilie o rýchlejšie prijatie ukazovateľov vychádzajúcich zo skúseností pacientov v oblasti jednotlivých chorôb (rakovina prsníka, bedrové a kolenné protézy a duševné zdravie) a vykazovanie pomocou nich. Pracuje sa aj na novom medzinárodnom prieskume pacientov (so zameraním na komplexné, chronické ochorenia, ktoré sa liečia v primárnej starostlivosti).