Направо към основното съдържание
Public Health

Преглед

Показател е количествена или качествена мярка за това колко близо сме до постигането на поставена цел (резултат от политика). Показателите ни помагат да анализираме и сравняваме резултатите при различни групи от населението или в различни географски райони и могат да бъдат от полза при определянето на приоритетите на политиката.

Европейската комисия публикува различни набори от здравни показатели, основаващи се на надеждни и съпоставими данни, които са от голямо значение за определянето на стратегии и политики за подобряване на здравето на европейците и за проследяването на тяхното изпълнение.

Здравни показатели на ЕС

Комисията има за цел да предоставя съпоставими и надеждни данни за здравето и свързаното със здравето поведение, за болестите и здравните системи, за да се информират създателите на политики. За целта тя използва различни инструменти, като Състояние на здравеопазването в ЕС. Това трябва да се основава на общи здравни показатели на ЕС, като за определенията, събирането и използването на данни трябва да е постигнато съгласие. Те са достъпни чрез:

Здравни данни в ЕС

Здравните данни в ЕС са комбинация от административни здравни данни или данни, получени от проучвания на здравна или социална тематика.

Тъй като данните трябва да са съпоставими, много важно е да се използват международни системи за класификация с общи понятия и определения.

Експертна група по здравна информация

Експертната група по здравна информация (EGHI) е консултативна група за основана на факти политика, в която участват представители от държавите от ЕС, страните от Европейското икономическо пространство, евентуални бъдещи държави — членки на ЕС, и международни организации.

Съвместно действие за здравна информация

Съвместното действие за здравна информация (InfAct) стартира на 28 март 2018 г. InfAct ще улесни разработването на устойчива инфраструктура за здравна информация в ЕС чрез подобряване на наличието на съпоставими, надеждни и имащи отношение към политиката здравни данни и информация за ефективността на здравните системи.

Latest updates