Pereiti prie pagrindinio turinio
Public Health

Apžvalga

Rodiklis – tai kiekybinis arba kokybinis matas, rodantis, kiek arti tikslo (politinio rezultato) esama. Rodikliai padeda analizuoti ir lyginti gyventojų grupių arba geografinių vietovių duomenis ir gali būti naudingi nustatant politikos prioritetus.

Europos Komisija skelbia įvairius sveikatos rodiklių rinkinius, remdamasi patikimais, palyginamais duomenimis. Šie rodikliai labai svarbūs rengiant europiečių sveikatos gerinimo strategijas ir politiką bei stebint jų įgyvendinimą.

ES sveikatos rodikliai

Komisija siekia parengti palyginamus ir patikimus duomenis apie sveikatą ir su sveikata susijusią elgseną, ligas ir sveikatos sistemas, kad padėtų formuoti politiką. Tuo tikslu ji naudojasi tokiomis priemonėmis kaip iniciatyvos „Sveikatos būklė ES“ žinių ciklas. Tai turi būti grindžiama bendrais ES sveikatos rodikliais, dėl kurių apibrėžčių, rinkimo ir naudojimo susitarta. Šiuos rodiklius galima rasti tokiais būdais:

ES sveikatos duomenys

ES sveikatos duomenis sudaro administraciniai sveikatos duomenys ir duomenys, gauti atlikus sveikatos bei socialinius tyrimus.

Kadangi duomenys turi būti palyginami, labai svarbu naudoti nuoseklias tarptautiniu mastu sutartas klasifikavimo sistemas, grindžiamas bendromis sąvokomis ir apibrėžtimis.

Sveikatos informacijos ekspertų grupė

Sveikatos informacijos ekspertų grupė (EGHI) – tai patariamoji grupė, kuri padeda formuoti faktais grindžiamą politiką ir kurią sudaro ES valstybių narių, Europos ekonominės erdvės šalių, galimų būsimų ES šalių ir tarptautinių organizacijų atstovai.

Bendrasis veiksmas sveikatos informacijos srityje

Bendrasis veiksmas sveikatos informacijos srityje („InfAct“) pradėtas įgyvendinti 2018 m. kovo 28 d. „InfAct“ padės kurti tvarią ES sveikatos informacijos infrastruktūrą ir gerinti galimybes gauti palyginamų, patikimų ir su politika susijusių sveikatos duomenų bei informaciją apie sveikatos priežiūros sistemos veikimą.