Pāriet uz galveno saturu
Public Health

Pārskats

Rādītāji kalpo tam, lai kvantitatīvā vai kvalitatīvā plānā izmērītu, ciktāl ir sasniegts kāds mērķis (kāda politikas virziena iznākums). Rādītāji palīdz analizēt un salīdzināt rezultātus dažādās iedzīvotāju kategorijās vai ģeogrāfiskajās zonās, un tie var būt noderīgi stratēģisko prioritāšu noteikšanā.

Eiropas Komisija publicē dažādu rādītāju kopumus, kuru pamatā ir ticami un salīdzināmi dati. Šie rādītāji ir būtiski, lai izstrādātu stratēģijas un politiku Eiropas iedzīvotāju veselības uzlabošanai un nodrošinātu to īstenojuma uzraudzību.

ES veselības rādītāji

Komisijai mērķis ir sniegt ticamus un salīdzināmus datus par veselību un ar veselību saistītu uzvedību, par slimībām un veselības sistēmām, lai palīdzētu izstrādāt politiku. Šim nolūkam tā izmanto dažādus instrumentus, piemēram, pārskatu “Veselības stāvoklis ES”. Tālab ir vajadzīgi kopīgi ES veselības rādītāji, un to definējumam, datu vākšanai un izmantošanai jāpamatojas uz iepriekšēju vienošanos. Šie rādītāji ir pieejami te:

Veselības dati ES

ES veselības dati aptver administratīvus datus par veselību un datus, kas izgūti no pētījumiem par veselības vai sociālu tematiku.

Tā kā datiem ir jābūt salīdzināmiem jeb sastatāmiem, ir svarīgi izmantot starptautiskas klasifikācijas sistēmas ar kopīgiem definējumiem un jēdzieniem.

Ekspertu grupa jautājumos par veselības informāciju

Ekspertu grupa jautājumos par veselības informāciju (EGHI) ir padomdevēja grupa, kas palīdz izstrādāt politiku, kuras pamatā ir fakti. To veido ES valstu, Eiropas Ekonomikas zonas valstu, ES nākamo varbūtējo dalībvalstu un starptautisko organizāciju pārstāvji.

Kopīgā rīcība attiecībā uz veselības informāciju

Kopīgā rīcība veselības aizsardzības jomā (InfAct) tika sākta 2018. gada 28. martā. InfAct atvieglos noturīgas veselības informācijas infrastruktūras izveidi ES un uzlabos salīdzināmu, uzticamu, ar veselības politiku saistītu un ar veselības sistēmu efektivitāti saistītu datu un informācijas pieejamību.