Przejdź do treści głównej
Public Health

W skrócie

Wskaźnik jest ilościową i jakościową miarą tego, jak blisko jesteśmy osiągnięcia założonego celu (rezultatu prowadzonej polityki). Wskaźniki pomagają analizować i porównywać wyniki we wszystkich grupach ludności lub na wszystkich obszarach geograficznych i mogą być przydatne przy określaniu priorytetów politycznych.

Komisja Europejska publikuje różne zestawy wskaźników zdrowotnych opierających się na wiarygodnych i porównywalnych danych, które mają istotne znaczenie przy opracowywaniu strategii i działań politycznych na rzecz poprawy stanu zdrowia Europejczyków oraz przy późniejszym monitorowaniu ich realizacji.

Wskaźniki zdrowotne w UE

Celem Komisji jest opracowanie porównywalnych i wiarygodnych danych dotyczących zdrowia i zachowań zdrowotnych, a także chorób i systemów opieki zdrowotnej, aby wspierać kształtowanie polityki za pomocą takich narzędzi jak cykl inicjatywy Stan zdrowia w UE. Informacje te muszą opierać się na wspólnych wskaźnikach zdrowotnych UE, których definicje oraz sposoby gromadzenia i wykorzystywania zostały odpowiednio uzgodnione. Do wskaźników tych należą:

Dane dotyczące zdrowia w UE

Dane dotyczące zdrowia w UE obejmują różne dane administracyjne związane ze zdrowiem oraz dane pochodzące z ankiet na temat zdrowia lub sondaży społecznych.

Ponieważ dane muszą być porównywalne, konieczne jest stosowanie spójnych, uzgodnionych na szczeblu międzynarodowym systemów klasyfikacji zawierających wspólne pojęcia i definicje.

Grupa ekspertów ds. informacji dotyczących zdrowia

Grupa ekspertów ds. informacji dotyczących zdrowia (EGHI) jest grupą doradczą mającą wspierać politykę opartą na dowodach. Grupa jest złożona z przedstawicieli krajów UE i EOG, organizacji międzynarodowych oraz możliwych przyszłych krajów UE.

Wspólne działanie w zakresie informacji na temat zdrowia

Wspólne działanie w zakresie informacji na temat zdrowia (InfAct) zapoczątkowano 28 marca 2018 r. InfAct ma ułatwiać rozwój zrównoważonej unijnej infrastruktury informacji na temat zdrowia poprzez poprawę dostępności porównywalnych, rzetelnych i istotnych z punktu widzenia polityki informacji dotyczących zdrowia i funkcjonowania systemów opieki zdrowotnej.