Skip to main content
Public Health

Mezinárodní organizace

Evropská unie spolupracuje při vytváření, provádění a prosazování svého programu veřejného zdraví s mezinárodními organizacemi. Probíhá specifická spolupráce se:

  • Světovou zdravotnickou organizací (WHO)
  • Radou Evropy
  • Organizací pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD)

Světová zdravotnická organizace (WHO) – spolupráce v oblasti zdraví

Spolupráce mezi Evropskou komisí a Světovou zdravotnickou organizací (WHO) vychází z výměny dopisů z roku 2001, která stanoví obecné zásady, cíle a postupy, včetně pravidelných zasedání vyšších úředníků.

V roce 2020 Komise a Regionální kancelář WHO pro Evropu obnovily svůj závazek spolupracovat na dosažení lepší zdravotní péče a nejvyšší úrovně ochrany zdraví v souladu s cíli udržitelného rozvoje, zejména s cílem udržitelného rozvoje č. 3 týkajícím se zdraví a dobrých životních podmínek. Zavázali se k rozšíření a prohloubení spolupráce v oblasti zdravotní bezpečnosti, systémů zdravotní péče, nepřenosných nemocí se zaměřením na rakovinu, udržitelných potravinových systémů a spolupráce v oblasti zdraví se zeměmi mimo EU.

Spolupráce probíhá na 3 územních úrovních:

  • s WHO v Ženevě v otázkách globálního významu
  • s regionální kanceláří WHO pro Evropu (Kodaň) o evropských otázkách
  • v zemích na celém světě (spolupráce na úrovni jednotlivých zemích)

Ohledně různých témat v oblasti přenosných nemocí rovněž se Světovou zdravotnickou organizací (WHO) úzce spolupracuje Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC). Existují 3 úrovně zasedání: politická úroveň, úroveň vyššího managementu a technická úroveň.

Komise se jako pozorovatel účastní každoročních schůzí výkonné rady WHO a Světového zdravotnického shromáždění v Ženevě, jakož i ročních zasedání Regionální kanceláře výboru WHO pro Evropu. Ve spolupráci s Evropskou službou pro vnější činnost (ESVČ) úzce spolupracuje s členskými zeměmi na přípravě společných prohlášení a jedná o znění dokumentů s jinými zeměmi. Kromě toho se účastní pravidelných konzultací, které organizuje WHO, přičemž usiluje o zajištění soudržnosti mezi politikami a kroky obou stran.

Od roku 2005 Komise pracuje společně se Světovou zdravotnickou organizací (WHO) na řadě politických projektů, které jsou financovány z programu EU pro oblast veřejného zdraví.

Rámcová úmluva Světové zdravotnické organizace o kontrole tabáku (FCTC) a mezinárodní zdravotnické předpisy (IHR) je důležitá mezinárodní zdravotnická legislativa vypracovaná pod záštitou Světové zdravotnické organizace (WHO). Evropská komise byla úzce zapojena do jednání o této úmluvě a zdravotních předpisech a podporuje jejich provádění.

Jako partneři v rámci Světové iniciativy pro zdravotní bezpečnost Evropská komise a Světová zdravotnická organizace připravují plán spolupráce v těchto oblastech:

  • připravenost na mimořádné situace
  • přenosné nemoci jako např. HIV/AIDS a tuberkulóza
  • antimikrobiální rezistence
  • očkování