Skip to main content
Public Health

Kansainväliset järjestöt

EU tekee yhteistyötä kansainvälisten järjestöjen kanssa kansanterveysohjelmansa kehittämisessä ja täytäntöönpanossa sekä tiedottamisessa. Yhteistyöjärjestelyjä on tehty seuraavien järjestöjen kanssa:

  • Maailman terveysjärjestö (WHO)
  • Euroopan neuvosto
  • Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö (OECD)

Maailman terveysjärjestö (WHO) – kansanterveysalan yhteistyö

Euroopan komission ja WHO:n välisen yhteistyön perustana on vuonna 2001 käyty kirjeenvaihto, jossa sovittiin yhteistyön yleisistä periaatteista, tavoitteista ja toimintatavoista, kuten johtavien virkamiesten säännöllisistä kokouksista.

Komissio ja WHO:n Euroopan aluetoimisto sopivat vuonna 2020 jatkavansa yhdessä terveyden edistämistä tavoitteenaan väestön mahdollisimman hyvä terveys ja sen suojelu YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden, erityisesti terveyttä ja hyvinvointia koskevan tavoitteen 3 mukaisesti. Ne sitoutuivat laajentamaan ja syventämään yhteistyötään terveysturvallisuuden, terveydenhuoltojärjestelmien, ei-tarttuvien tautien (erityisesti syövän), kestävien elintarvikejärjestelmien sekä EU:n ulkopuolisten maiden kanssa tehtävän terveysyhteistyön aloilla.

Yhteistyötä tehdään kolmella maantieteellisellä tasolla:

  • maailmanlaajuisissa kysymyksissä Genevessä sijaitsevan WHO:n päätoimiston kanssa
  • Eurooppaa koskevissa kysymyksissä Kööpenhaminassa sijaitsevan WHO:n Euroopan aluetoimiston kanssa
  • yksittäisten maiden kanssa eri puolilla maailmaa.

Myös Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskus (ECDC) tekee WHO:n kanssa tiivistä yhteistyötä erilaisissa tartuntatauteja koskevissa kysymyksissä. Tapaamisia järjestetään kolmella tasolla: poliittisten päättäjien, organisaatioiden ylemmän johdon ja teknisten asiantuntijoiden kesken.

Komissio osallistuu tarkkailijana Genevessä pidettäviin WHO:n toimeenpanevan neuvoston vuosikokouksiin ja Maailman terveyskokouksiin sekä WHO:n Euroopan aluekomitean vuosikokouksiin. Se laatii yhdessä Euroopan ulkosuhdehallinnon ja EU-maiden kanssa yhteisiä lausumia ja neuvottelee teksteistä muiden maiden kanssa. Komissio osallistuu myös WHO:n säännöllisesti järjestämiin kuulemisiin pyrkien varmistamaan, että WHO:n ja EU:n toimintapolitiikat ja toimet ovat johdonmukaisia.

Komissio on vuodesta 2005 lähtien tehnyt WHO:n kanssa yhteistyötä useissa hankkeissa, joita rahoitetaan EU:n terveysohjelmasta.

WHO on laatinut merkittäviä terveysalan kansainvälisiä säädöksiä, mm. tupakoinnin torjuntaa koskevan puitesopimuksen (FCTC) ja kansainvälisen terveyssäännöstön (IHR). Komissio osallistui tiiviisti molempia koskeviin neuvotteluihin ja tukee niiden täytäntöönpanoa.

Komissio ja WHO tekevät yhteistyötä myös maailmanlaajuisen terveysturva-aloitteen puitteissa. Tässä yhteydessä ne kehittävät yhteistyösuunnitelmia seuraavilla aloilla:

  • hätätilavalmius
  • tartuntataudit, mm. hiv/aids ja tuberkuloosi
  • mikrobilääkeresistenssi
  • rokotukset.