Skip to main content
Public Health

Tarptautinės organizacijos

ES bendradarbiauja su tarptautinėmis organizacijomis siekdama plėtoti, įgyvendinti ir stiprinti savo visuomenės sveikatos darbotvarkę. Konkretūs bendradarbiavimo susitarimai sudaryti su:

  • Pasaulio sveikatos organizacija (PSO);
  • Europos Taryba;
  • Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (EBPO).

Pasaulio sveikatos organizacija (PSO). Bendradarbiavimas visuomenės sveikatos srityje

Komisijos ir PSO bendradarbiavimas grindžiamas pasikeitimu laiškais 2001 m. Juose nustatomi bendrieji principai, tikslai ir procedūros, įskaitant reguliarius vyresniųjų pareigūnų susitikimus.

2020 m. Komisija ir PSO Europos regioninis biuras pakartojo savo įsipareigojimą bendradarbiauti siekiant aukščiausio lygio sveikatingumo ir sveikatos apsaugos, atitinkančios darnaus vystymosi tikslus (DVT), visų pirma 3-jį darnaus vystymosi tikslą (sveikata ir gerovė). Jie įsipareigojo plėsti ir stiprinti bendradarbiavimą sveikatos saugumo, sveikatos sistemų, neužkrečiamųjų ligų, daugiausia dėmesio skiriant vėžiui, tvarių maisto sistemų ir sveikatos, bendradarbiavimo sveikatos klausimais su ES nepriklausančiomis šalimis srityse.

Bendradarbiavimas vykdomas trimis geografiniais lygmenimis:

  • su PSO būstine Ženevoje – pasaulinės svarbos klausimais;
  • su PSO Europos regiono biuru Kopenhagoje – Europos klausimais;
  • bendradarbiavimas šalies lygmeniu visame pasaulyje.

Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras (ECDC) taip pat glaudžiai bendradarbiauja su PSO įvairiais klausimais užkrečiamųjų ligų srityje. Posėdžiai vyksta trimis lygmenimis: politiniu, vyresniosios vadovybės ir techniniu.

PSO vykdomosios valdybos ir Pasaulio sveikatos asamblėjos metiniuose susitikimuose Ženevoje, taip pat PSO Europos regiono komiteto metiniuose posėdžiuose Komisija dalyvauja kaip stebėtoja. Bendradarbiaudama su Europos išorės veiksmų tarnyba (EIVT), ji dirba su ES šalimis, siekdama parengti bendrus pareiškimus ir susitarti dėl tekstų su kitomis šalimis. Be to, Komisija dalyvauja reguliariose PSO organizuojamose konsultacijose, siekdama užtikrinti abiejų šalių politikos ir veiksmų nuoseklumą.

Nuo 2005 m. Komisija bendradarbiauja su PSO dėl įvairių politikos projektų, finansuojamų pagal ES visuomenės sveikatos programą.

Tabako kontrolės pagrindų konvencija ir Tarptautinės sveikatos priežiūros taisyklės – svarbūs tarptautiniai sveikatos srities teisės aktai, parengti remiant PSO. Europos Komisija aktyviai dalyvavo derybose dėl konvencijos ir sveikatos priežiūros taisyklių ir remia šių priemonių įgyvendinimą.

Pasaulio sveikatos saugumo iniciatyvos partneriai, Europos Komisija ir Pasaulio sveikatos organizacija rengia bendro darbo gaires dėl:

  • pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms,
  • užkrečiamųjų ligų, pavyzdžiui, ŽIV, AIDS ir tuberkuliozės,
  • atsparumo antimikrobinėms medžiagoms,
  • imunizacijos.