Skip to main content
Public Health

Internationale organisaties

De EU werkt samen met internationale organisaties om haar volksgezondheidsagenda te ontwikkelen, uit te voeren en te promoten. Er zijn specifieke samenwerkingsregelingen met:

  • de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO)
  • de Raad van Europa
  • de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO)

Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) – samenwerking op gezondheidsgebied

De samenwerking tussen de Commissie en de WHO is gebaseerd op een briefwisseling uit 2001, waarin afspraken zijn gemaakt over algemene beginselen, doelstellingen en procedures, onder meer over regelmatige vergaderingen van hoge ambtenaren.

In 2015 hebben de Commissie en het Regionaal Bureau voor Europa van de WHO hun verbintenis om zich gezamenlijk in te zetten voor een zo hoog mogelijk niveau van gezondheid en gezondheidsbescherming vernieuwd in lijn met de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling, met name die voor gezondheid en welzijn (nummer 3). Zij hebben afgesproken meer en intensiever te zullen samenwerken op het gebied van gezondheidsbeveiliging, zorgstelsels, niet-overdraagbare ziektes (met name kanker), duurzame voeding en gezondheid, en bij hun betrekkingen met andere landen op deze gebieden.

De samenwerking vindt plaats op drie geografische niveaus:

  • met het WHO-hoofdkwartier in Genève over kwesties van mondiaal belang
  • met het Regionaal Bureau voor Europa van de WHO (in Kopenhagen) over Europese kwesties
  • in verschillende landen ter wereld (samenwerking op nationaal niveau)

Op het gebied van besmettelijke ziekten werkt het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) nauw samen met de WHO aan uiteenlopende kwesties. Er zijn 3 niveaus van vergaderingen: politiek, onder hoge ambtenaren en technisch.

De Commissie neemt als waarnemer deel aan de jaarlijkse vergaderingen van de raad van bestuur van de WHO en aan de Wereldgezondheidsvergadering in Genève, alsook aan de jaarlijkse bijeenkomsten van het Regionaal Comité voor Europa van de WHO. De Europese Dienst voor extern optreden (EEAS) en de Commissie stellen samen met de EU-lidstaten gezamenlijke verklaringen op, en onderhandelen met andere landen over teksten. Daarnaast neemt de Commissie deel aan het geregelde overleg dat de WHO organiseert om te zorgen dat beide partijen hun beleid en maatregelen op elkaar afstemmen.

Sinds 2005 werkt de Commissie rechtstreeks met de WHO samen aan een aantal projecten, gefinancierd met middelen uit het EU-volksgezondheidsprogramma.

Het Kaderverdrag inzake tabaksontmoediging (FCTC) en de Internationale Gezondheidsregeling (IHR) zijn twee belangrijke voorbeelden van internationale gezondheidswetgeving, ontwikkeld onder auspiciën van de WHO. De Europese Commissie was nauw betrokken bij de onderhandelingen over beide teksten en zet zich in voor de toepassing daarvan.

Als partners van het World Health Security Initiative werken de Europese Commissie en de Wereldgezondheidsorganisatie aan een routekaart voor gezamenlijke activiteiten op het gebied van:

  • voorbereiding op noodsituaties
  • overdraagbare ziekten zoals hiv/aids en tuberculose
  • antimicrobiële resistentie
  • immunisatie