Skip to main content
Public Health

Organizacje międzynarodowe

UE współpracuje z organizacjami międzynarodowymi w celu opracowywania, wdrażania i promowania programu w dziedzinie zdrowia publicznego. Istnieją konkretne formy współpracy ze:

  • Światową Organizacją Zdrowia (WHO)
  • Radą Europy
  • Organizacją Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) – współpraca w dziedzinie zdrowia

Współpraca między Komisją Europejską a WHO opiera się na wymianie listów z 2001 r. określającej ogólne zasady, cele i procedury. Obejmuje również regularne spotkania urzędników wysokiego szczebla.

W 2020 r. Komisja i Biuro Regionalne WHO dla Europy potwierdziły swoje zobowiązanie do współpracy na rzecz osiągnięcia najwyższego poziomu ochrony zdrowia, zgodnie z celami zrównoważonego rozwoju, w szczególności z celem nr 3 dotyczącym zdrowia i dobrostanu. Zobowiązano się do rozszerzenia i zacieśnienia współpracy w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego, systemów opieki zdrowotnej, chorób niezakaźnych ze szczególnym uwzględnieniem raka, związku między zrównoważonymi systemami żywnościowymi a zdrowiem oraz współpracy w dziedzinie zdrowia z krajami spoza UE.

Współpraca odbywa się na 3 poziomach geograficznych:

  • współpraca z główną siedzibą w Genewie w sprawach ogólnych
  • współpraca z Biurem Regionalnym WHO dla Europy (w Kopenhadze) w sprawach europejskich
  • współpraca na poziomie poszczególnych krajów na całym świecie.

W dziedzinie chorób zakaźnych ścisłą współpracę z WHO prowadzi również Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC). Spotkania odbywają się na 3 poziomach: na poziomie politycznym, na poziomie kadry kierowniczej wyższego szczebla i na poziomie technicznym.

Komisja uczestniczy jako obserwator w corocznych spotkaniach Zarządu WHO oraz w Światowym Zgromadzeniu Zdrowia w Genewie, jak również w corocznych spotkaniach Biura Regionalnego WHO dla Europy. We współpracy z Europejską Służbą Działań Zewnętrznych i państwami członkowskimi UE Komisja przygotowuje wspólne oświadczenia i prowadzi negocjacje w sprawie treści dokumentów z innymi krajami. Oprócz tego uczestniczy w regularnych konsultacjach organizowanych przez WHO w celu zapewnienia spójności polityki i działań po obu stronach.

Od 2005 r. Komisja współpracuje z WHO w kwestii szeregu projektów finansowanych z programu zdrowia publicznego UE.

Ramowa konwencja Światowej Organizacji Zdrowia o ograniczeniu użycia tytoniu i Międzynarodowe przepisy zdrowotne (IHR) to ważne międzynarodowe przepisy dotyczące zdrowia, opracowane pod patronatem WHO. Komisja Europejska była zaangażowana w negocjowanie konwencji i przepisów, a obecnie wspiera ich wdrożenie.

Komisja Europejska i Światowa Organizacja Zdrowia są partnerami w ramach Ogólnoświatowej Inicjatywy na rzecz Bezpieczeństwa Zdrowotnego i razem opracowują plan współpracy w następujących obszarach:

  • gotowość na wypadek sytuacji wyjątkowej
  • choroby zakaźne (takie jak HIV/AIDS czy gruźlica)
  • oporność na środki przeciwdrobnoustrojowe
  • immunizacja.