Prejsť na hlavný obsah
Public Health

Medzinárodné organizácie

EÚ spolupracuje s medzinárodnými organizáciami pri vývoji, vykonávaní a presadzovaní svojho programu v oblasti verejného zdravia. Osobitné dohody o spolupráci sa uzavreli:

  • so Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO),
  • s Radou Európy,
  • s Organizáciou pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD)

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) – spolupráca v oblasti zdravia

Spolupráca medzi Európskou komisiou a WHO je založená navýmene listov z roku 2001, v ktorej sa stanovujú všeobecné zásady, ciele a postupy vrátane pravidelných zasadnutí riadiacich pracovníkov.

V roku 2020 Komisia a Regionálny úrad WHO pre Európu obnovili svoj záväzok spolupracovať na dosiahnutí najvyššej úrovne zdravia a jeho ochrany v súlade s cieľmi udržateľného rozvoja, najmä s cieľom udržateľného rozvoja č. 3 týkajúcim sa zdravia a blahobytu. Zaviazali sa rozšíriť a prehĺbiť spoluprácu v oblasti zdravotnej bezpečnosti, systémov zdravotnej starostlivosti, neprenosných ochorení so zameraním na rakovinu, udržateľných potravinových a zdravotných systémov, ako aj spoluprácu v oblasti zdravia s krajinami mimo EÚ.

Spolupráca sa uskutočňuje na troch geografických úrovniach:

  • s ústredím WHO v Ženeve o otázkach celosvetového záujmu,
  • s regionálnym úradom WHO pre Európu (v Kodani) o európskych otázkach,
  • s krajinami na celom svete (spolupráca na úrovni krajín).

V oblasti prenosných chorôb Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) takisto úzko spolupracuje s WHO na celej škále otázok. Stretnutia sa konajú na troch úrovniach: na politickej úrovni, na úrovni vyššieho manažmentu a na technickej úrovni.

Komisia sa ako pozorovateľ zúčastňuje na výročných zasadnutiach Výkonnej rady WHO a Svetového zdravotníckeho zhromaždenia v Ženeve, ako aj na každoročných zasadnutiach Regionálneho výboru WHO pre Európu. Pri spolupráci s Európskou službou pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) pracuje s krajinami EÚ pri príprave spoločných vyhlásení a pri rokovaniach s inými krajinami. Okrem toho sa zúčastňuje na pravidelných konzultáciách organizovaných WHO a snaží sa zabezpečiť konzistentnosť medzi politikami a činnosťou, ktoré vyvíjajú obidve strany.

Od roku 2005 pracuje Komisia spoločne s WHO na viacerých politických projektoch, ktoré sa financujú z programu EÚ v oblasti verejného zdravia.

Rámcový dohovor o kontrole tabaku (RDKT) a medzinárodné zdravotné predpisy (MZP) sú dôležité medzinárodné predpisy o zdraví, ktoré sa vypracovali pod záštitou WHO. Európska komisia sa intenzívne angažovala v rokovaniach o dohovore a zdravotných predpisoch a podporuje ich vykonávanie.

Ako partneri v rámci Svetovej iniciatívy za zdravotnú bezpečnosť, Európska komisia a Svetová zdravotnícka organizácia vypracúvajú plán spolupráce v týchto oblastiach:

  • pripravenosť na núdzové situácie
  • prenosné choroby ako HIV/AIDS a tuberkulóza
  • antimikrobiálna rezistencia
  • imunizácia