Gå til hovedindholdet
Public Health

EU's samarbejde med andre lande og internationale organisationer på sundhedsområdet har til formål at:

 • Fremme sundheden for alle i og uden for EU
 • Fremme principper, standarder og lovgivning af høj kvalitet på sundhedsområdet
 • Skabe opmærksomhed om globale sundhedsspørgsmål som led i den globale folkesundhedspolitik
 • Bekæmpe uligheder på sundhedsområdet mellem lande og regioner i EU.

Disse mål søges nået gennem forskellige politikker og samarbejde med de berørte parter.

Derudover har Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme og Det Europæiske Lægemiddelagentur aktive internationale programmer.

Samarbejde med lande uden for EU

EU samarbejder om sundhedsspørgsmål med lande uden for EU for at fremme et godt helbred for alle og understøtte folkesundhedsprincipper, -standarder og -lovgivning af høj kvalitet.

Det omfatter:

 • Samarbejde med ikke-EU-lande i hele verden med udgangspunkt i bilaterale aftaler
 • Samarbejde med lande, der ansøger om at blive nye medlemmer af EU
 • Samarbejde med nabolande, der er omfattet af EU's naboskabspolitik.

Bilateralt samarbejde med tredjelande verden over

EU har bilaterale partnerskabs- og samarbejdsaftaler med mange lande uden for EU i hele verden, som sætter en generel ramme for samarbejdet på folkesundhedsområdet. Aftalerne danner også grundlag for bilaterale aftaler mellem individuelle tredjelande og EU-lande.

Hvis der er behov for et mere teknisk samarbejde, kan Europa-Kommissionen (Generaldirektoratet for Sundhed og Fødevaresikkerhed) indgå aftaler om bestemte sektorer med nationale ministerier.

Potentielle nye EU-lande

EU rådgiver lande, der ansøger om at blive medlem af EU (kaldet kandidatlande), og andre, der i fremtiden evt. vil ansøge om medlemskab, om EU's sundhedspolitik, og vurderer deres fremskridt i retning af at leve op til EU's sundhedsstandarder og -politikker. De relevante "kapitler" i medlemskabsforhandlingerne er:

 • Folkesundhed – kapitel 28 om forbruger- og sundhedsbeskyttelse
 • Lægemidler – kapitel 1 om varers frie bevægelighed.

Kommissionen støtter og vejleder disse lande og vurderer deres fremskridt med at indarbejde EU's regler i deres egen lovgivning.

Mekanismen for teknisk bistand og informationsudveksling (TAIEX) og twinning-programmer sammen med nationale administrationer i EU hjælper de berørte lande med at få deres sundhedsstandarder på niveau med EU-standarderne og oprette eller udvikle de institutioner og administrative strukturer, de har brug for.

Nabolandene

Den europæiske naboskabspolitik er EU's centrale udenrigspolitik over for 16 nabolande.

Den bygger på bilaterale handlingsplaner, som EU og de enkelte partnerlande er nået til enighed om. De fastsætter dagsordenen for reform for en 3-5-årig periode og kan, afhængigt af de enkelte landes prioriteter, f.eks. omfatte:

 • Reformer af sundhedssektoren og folkesundheden og sundhedspolitisk dialog
 • Sundhedsinformation og -viden
 • Bekæmpelse af overførbare sygdomme og andre sundhedstrusler

Der ydes f.eks. støtte til uddannelsesprogrammer som middelhavsprogrammet for uddannelse inden for interventionsepidemiologi (MediPIET) og samarbejde med Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme (ECDC).

Kommissionen arbejder tæt sammen med de 3 østeuropæiske lande, der har associeringsaftaler med EU (Ukraine, Moldova og Georgien). Den hjælper dem med at bringe deres folkesundhedsregler mere i tråd med EU's og indføre generelle reformer på sundhedsområdet.

Der findes også finansielle instrumenter til at understøtte politikken (TAIEX og twinning-programmer).