Põhisisu juurde
Public Health

Oma rahvatervisealases koostöös ELi mittekuuluvate riikide ja rahvusvaheliste organisatsioonidega on ELi eesmärk:

 • edendada head tervist kõigile nii ELis kui ka väljaspool selle piire;
 • edendada kõrgetasemelisi rahvatervisealaseid põhimõtteid, standardeid ja õigusakte;
 • suurendada teadlikkust ülemaailmsetest terviseküsimustest osana oma ülemaailmsest rahvatervisepoliitikast;
 • vähendada ELi riikide ja piirkondade vahelist tervishoiualast ebavõrdsust.

Neid eesmärke käsitletakse mitmetes poliitikavaldkondades ning koostöös asjakohaste huvitatud pooltega.

Lisaks sellele on toimivad rahvusvahelised programmid ka Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskusel ning Euroopa Ravimiametil.

Koostöö kolmandate riikidega

EL teeb terviseküsimustes koostööd kolmandate riikidega, et edendada head tervist kõigile ning toetada kvaliteetseid rahvatervise põhimõtteid, standardeid ja õigusakte.

EL teeb koostööd:

 • ELi mittekuuluvate riikidega üle kogu maailma kahepoolsete lepingute alusel;
 • riikidega, kes taotlevad ELiga ühinemist;
 • Euroopa naabruspoliitikaga hõlmatud naaberriikidega.

Kahepoolne koostöö ELi mittekuuluvate riikidega üle kogu maailma

ELil on kahepoolsed partnerlus- ja koostöölepingud paljude riikidega kogu maailmas. Need hõlmavad muu hulgas üldist raamistikku rahvatervise valdkonnas tehtavaks koostööks. Need on ka aluseks kahepoolsele koostööle üksikute ELi riikide ning kolmandate riikide vahel.

Juhul kui tehnilisem koostöö osutub vajalikuks, võib Euroopa Komisjon (tervise ja toiduohutuse peadirektoraat) sõlmida valdkonnapõhiseid kokkuleppeid riikide ministritega.

Võimalikud uued ELi liikmed

EL annab nõu ELi liikmesust taotlevatele riikidele (nn kandidaatriigid) ja teistele riikidele, kes võivad tulevikus hakata kohaldama ELi tervisepoliitikat, ning hindab edusamme, mida need riigid teevad ELi tervisestandardite ja poliitika rakendamisel. Seda tehakse järgmiste ühinemisläbirääkimiste peatükkide raames:

 • rahvatervis – tarbija- ja tervisekaitset käsitlev 28. peatükk;
 • ravimid – kaupade vaba liikumist käsitlev 1. peatükk.

Komisjon toetab ja juhendab neid riike ja jälgib nende edusamme ELi eeskirjade integreerimisel nende riiklikesse õigusaktidesse.

Tehnilise abi ja teabevahetuse mehhanism (TAIEX) ja mestimisprogrammid ELi riikide valitsustega aitavad asjaomastel riikidel viia oma tervisestandardid kooskõlla ELi normidega ning rajada või arendada edasi vajaminevaid institutsioone ja haldusstruktuure.

Naaberriigid

Euroopa naabruspoliitika on ELi välispoliitika esmatähtis element oma 16 naaberriigiga suhtlemisel ja nendega koostöö tegemisel.

See põhineb kahepoolsetel tegevuskavadel, milles EL ja iga partnerriik on kokku leppinud ning kus kehtestatakse reformikava järgmiseks 3–5 aastaks. Sõltuvalt iga riigi prioriteetidest, võib see hõlmata nt järgmist:

 • tervise- ja rahvatervise valdkonna reformi ning tervishoiupoliitika alast dialoogi;
 • tervishoiualast teavet ja teadmisi;
 • võitlust nakkushaiguste ja muude terviseohtudega.

Toetus võib muu hulgas hõlmata koolitusprogramme, nt Vahemere epidemioloogiaalane väljaõppeprogramm (MediPIET), ning koostööd Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskusega (ECDC).

Komisjon teeb tihedat koostööd 3 Ida-Euroopa riigiga, kes on sõlminud assotsieerimislepingud ELiga (Ukraina, Moldova ja Gruusia). Ta aitab neil lähendada oma rahvatervisealased eeskirju ELi omadele ja viia läbi üldised rahvatervisealased reformid.

Poliitika toetuseks on olemas ka rahastamisvahendid (TAIEX ja mestimisprogrammid).