Prejsť na hlavný obsah
Public Health

Vo vzťahoch s tretími krajinami a medzinárodnými organizáciami sa EÚ v oblasti verejného zdravia snaží:

 • podporovať dobré zdravie pre všetkých v EÚ a za jej hranicami,
 • presadzovať vysokokvalitné zásady, normy a právne predpisy týkajúce sa verejného zdravia,
 • v rámci svojej globálnej politiky v oblasti verejného zdravia zvyšovať informovanosť verejnosti o globálnych otázkach zdravia,
 • odstraňovať nerovnosti v oblasti zdravia medzi krajinami a regiónmi EÚ.

Tieto ciele sa napĺňajú prostredníctvom rôznych politík a spolupráce s príslušnými zainteresovanými subjektmi.

Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) a Európska agentúra pre lieky (EMA) majú navyše aktívne medzinárodné programy.

Spolupráca s krajinami mimo EÚ

Európska únia spolupracuje s krajinami mimo EÚ v oblasti otázok zdravia s cieľom podporovať dobré zdravie pre všetkých a presadzovať vysokokvalitné zásady, normy a právne predpisy týkajúce sa verejného zdravia.

Spolupracuje:

 • s krajinami mimo EÚ na celom svete na základe dvojstranných dohôd,
 • s krajinami, ktoré majú záujem stať sa potenciálnymi novými členskými štátmi EÚ,
 • so susednými krajinami zahrnutými do európskej susedskej politiky.

Dvojstranná spolupráca s krajinami mimo EÚ na celom svete

EÚ uzavrela bilaterálne dohody o partnerstve a spolupráci s mnohými krajinami na celom svete. V týchto dohodách sa stanovuje všeobecný rámec spolupráce v oblasti verejného zdravia. Poskytujú aj základ pre dvojstrannú spoluprácu medzi jednotlivými členskými štátmi EÚ a tretími krajinami.

V prípade, že je potrebné nadviazať užšiu technickú spoluprácu, Európska komisia (Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín) môže s národnými ministerstvami uzavrieť dohody týkajúce sa konkrétnych sektorov.

Potenciálne nové členské štáty EÚ

Európska únia poskytuje poradenstvo krajinám, ktoré žiadajú o vstup do EÚ (známym ako „kandidátske krajiny“), a iným krajinám, ktoré by mohli o vstup žiadať v budúcnosti, o politike EÚ v oblasti zdravia a hodnotí ich pokrok pri harmonizácii s normami a politikami EÚ v oblasti zdravia. Príslušné kapitoly rokovaní o členstve:

 • Verejné zdravie – kapitola 28 o spotrebiteľoch a ochrane zdravia
 • Lieky – kapitola 1 o voľnom pohybe tovaru.

Komisia podporuje a usmerňuje tieto krajiny a sleduje pokrok v začleňovaní pravidiel EÚ do ich vlastných právnych predpisov.

Mechanizmus technickej pomoci a výmeny informácií (TAIEX) a twinningové programy s vnútroštátnymi správnymi orgánmi pomáhajú dotknutým krajinám harmonizovať ich normy v oblasti zdravia s normami EÚ a vytvoriť alebo budovať inštitúcie a správne štruktúry, ktoré potrebujú.

Susedné krajiny

Európska susedská politika (ESP) je kľúčovou zahraničnou politikou EÚ zameranou na 16 susedných krajín.

Opiera sa o dvojstranné akčné plány dohodnuté medzi EÚ a každou partnerskou krajinou, v ktorých sa stanovuje program reforiem na obdobie troch až piatich rokov a ktoré – v závislosti od priorít jednotlivých krajín – môžu zahŕňať napr.:

 • reformu sektora zdravia a verejného zdravia a dialóg o politike v oblasti zdravia,
 • informácie a poznatky z oblasti zdravia,
 • boj proti prenosným ochoreniam a iným ohrozeniam zdravia.

Podpora zahŕňa napríklad programy odbornej prípravy, ako je Program odbornej prípravy v oblasti intervenčnej epidemiológie v Stredomorí (MediPIET), a spoluprácu s Európskym centrom pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC).

Komisia úzko spolupracuje s tromi východoeurópskymi krajinami, ktoré uzavreli dohody o pridružení s EÚ (Ukrajina, Moldavsko a Gruzínsko). Pomáha im priblížiť ich predpisy v oblasti verejného zdravia k predpisom EÚ a zaviesť všeobecné reformy v oblasti verejného zdravia.

Na podporu tejto politiky existujú aj finančné nástroje (TAIEX a twinningové programy).