Skip to main content
Public Health

EU si v svojih odnosih z državami zunaj EU ter mednarodnimi organizacijami na področju zdravja prizadeva:

 • spodbujati dobro zdravje za vse v EU in zunaj njenih meja
 • uveljavljati načela visoke kakovosti javnega zdravja, standardov in zakonodaje
 • ozaveščati o svetovnih zdravstvenih vprašanjih v okviru globalne politike javnega zdravja
 • odpravljati neenakosti v zdravju med državami in regijami EU

Te cilje uresničuje z različnimi ukrepi in s sodelovanjem z ustreznimi deležniki.

Poleg tega Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni in Evropska agencija za zdravila izvajata številne mednarodne programe.

Sodelovanje z državami zunaj EU

EU sodeluje z državami zunaj EU, da bi spodbudila dobro zdravje vseh in podprla kakovostna načela, standarde in zakonodajo na področju javnega zdravja.

Sodeluje z:

 • državamizunaj EU na podlagi dvostranskih sporazumov
 • državami, ki so zaprosile za članstvo v EU
 • sosedskimi državami, vključenimi v evropsko sosedsko politiko

Dvostransko sodelovanje z državami zunaj EU po vsem svetu

EU je s številnimi državami po svetu sklenila dvostranske sporazume o partnerstvu in sodelovanju, ki postavljajo splošni okvir sodelovanja na področju javnega zdravja. So tudi podlaga za dvostransko sodelovanje med posamezno državo članico in državo zunaj EU.

Pri bolj tehničnemu sodelovanju lahko Evropska komisija (Generalni direktorat za zdravje in varnost hrane) sklene sektorske sporazume z ministrstvi posameznih držav.

Potencialne nove članice EU

EU državam, ki so zaprosile za članstvo v EU (države kandidatke), in drugim državam, ki bodo mogoče zaprosile za članstvo v prihodnosti, svetuje glede zdravstvene politike EU in oceni njihov napredek pri uveljavljanju zdravstvenih standardov in politik EU. V okviru pristopnih pogajanj sta zdravstvu namenjeni dve poglavji:

 • javno zdravje – 28. poglavje: varstvo potrošnikov in zdravja
 • farmacevtski izdelki – 1. poglavje: prosti pretok blaga

Komisija podpira in vodi te države ter spremlja njihov napredek pri prenosu določb EU v nacionalno zakonodajo.

Mehanizem za izmenjavo informacij in tehnično pomoč (TAIEX) in programi tesnega medinstitucionalnega sodelovanja z državnimi upravami pomagajo zadevnim državam pri prilagajanju njihovih zdravstvenih standardov standardom EU ter pri vzpostavitvi potrebnih institucij in upravnih struktur.

Sosednje države

Evropska sosedska politika je ključna zunanja politika EU za 16 sosedskih držav.

Temelji na dvostranskih akcijskih načrtih, ki jih skleneta EU in vsaka država partnerica za 3- do 5-letno reformno obdobje in ki – glede na prednostne naloge vsake države – lahko zajema:

 • reformo zdravstvenega in javnozdravstvenega sektorja in dialog v zvezi z zdravstveno politiko
 • zdravstvene informacije in znanje
 • boj proti nalezljivim boleznim in drugim nevarnostim za zdravje

Podpora zajema denimo programe usposabljanja, kot je sredozemski program usposabljanja na področju intervencijske epidemiologije (MediPIET), in sodelovanje z Evropskim centrom za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC).

Komisija tesno sodeluje s tremi vzhodnoevropskimi državami, ki so z EU podpisale sporazum o pridružitvi EU (Ukrajina, Moldavija in Gruzija). Pomaga jim pri usklajevanju javnozdravstvenih predpisov s predpisi EU in pri reformi javnozdravstvenega sistema.

Politiko podpirajo tudi finančni instrumenti (TAIEX in programi medinstitucionalnega sodelovanja).