Skip to main content
Public Health

Euroopan lääkestrategia

Euroopan lääkestrategia hyväksyttiin 25.11.2020 (ks. helppolukuinen formaatti). Strategian tavoitteena on luoda tulevaisuuden haasteisiin vastaava sääntelykehys ja tukea lääketeollisuutta sellaisen tutkimuksen ja teknologian edistämisessä, jolla voidaan vastata potilaiden hoitotarpeisiin ja korjata markkinoiden toimintapuutteita. Siinä otetaan myös huomioon koronaviruspandemian paljastamat heikkoudet ja ryhdytään asianmukaisiin toimiin järjestelmän parantamiseksi.

Strategia sisältää lainsäädännöllisiä ja muita toimia, jotka jakautuvat 4 pilariin:

  • varmistetaan, että potilaiden saatavilla on kohtuuhintaisia lääkkeitä, ja vastataan kaikkiin lääketieteellisiin tarpeisiin (esim. mikrobilääkeresistenssin ja harvinaisten sairauksien osalta)
  • tuetaan EU:n lääketeollisuuden kilpailu- ja innovointikykyä ja kestävyyttä sekä korkealaatuisten, turvallisten, toimivien ja ympäristöä säästävien lääkkeiden kehittämistä
  • parannetaan kriisivalmiutta ja kriisinhallintaa, huolehditaan monipuolisista ja varmoista toimitusketjuista ja torjutaan lääkepulaa
  • varmistetaan EU:n näkyvyys maailmalla korkeiden laatu-, tehokkuus- ja turvallisuusstandardien avulla.

Aloite on linjassa uuden EU:n teollisuusstrategian (helppolukuinen formaatti) sekä Euroopan vihreän kehityksen ohjelmassa, EU:n syöväntorjuntasuunnitelmassa ja Euroopan digitaalistrategiassa esitettyjen painopisteiden kanssa.

Alan haasteet

EU-kansalaiset odottavat saavansa turvallista, nykyaikaista ja kohtuuhintaista hoitoa. Lääkkeillä on tässä tärkeä rooli, koska ne tarjoavat keinoja sairauksien diagnosointiin, hoitamiseen ja ehkäisyyn. Euroopan lääketeollisuus on merkittävä toimija EU:n taloudessa, koska se tarjoaa korkean osaamistason työpaikkoja ja panostaa innovointiin.

Digitalisaatio ja innovointi reaalimaailman datan käytössä avaavat uusia mahdollisuuksia lääkkeiden kehittämiseen ja käyttöön. Innovatiiviset hoidot eivät kuitenkaan tavoita Euroopan kaikkia potilaita yhtä nopeasti, ja toisinaan potilaat jäävät ilman tarvitsemiaan lääkkeitä, koska niitä ei ole saatavilla. Ennennäkemätön koronaviruspandemia osoitti myös sen, miten tärkeää on luoda kriisinkestävä järjestelmä ja varmistaa lääkkeiden saatavuus kaikissa olosuhteissa.

Samaan aikaan Euroopan väestö ikääntyy, ja sairauksista ja koronaviruksen kaltaisista uusista terveysuhkista aiheutuva taakka kasvaa EU:ssa. Lisäksi terveydenhuoltojärjestelmillä ja potilailla on vaikeuksia selviytyä lääkkeiden kustannuksista. EU:sta on myös tulossa entistä riippuvaisempi lääkkeiden ja niiden vaikuttavien aineiden tuonnista ulkomailta, ja huolta aiheuttavat myös mikrobilääkeresistenssin ja lääkkeiden ekologisen kestävyyden kaltaiset kysymykset.

Edellä kuvatut tavoitteet tekevät strategiasta politiikkavälineen, jolla pyritään ratkaisemaan nämä merkittävät haasteet ja sovittamaan EU:n lääkejärjestelmä tulevien vuosien tarpeisiin.

Seuraavaksi

Euroopan lääkestrategiasta annettu tiedonanto sisältää joukon toimia. Työ eräillä hyvin tutkituilla aloilla on jo pitkällä, esimerkkinä voidaan mainita harvinaisia sairauksia ja pediatriaa koskevan lainsäädännön tarkistus. Strategia pannaan täytäntöön nykyisen komission toimikaudella; vuonna 2022 on määrä tehdä ehdotus lääkelainsäädännön tarkistamiseksi. Komissio julkaisi 30.3.2021 etenemissuunnitelman yleisen lääkelainsäädännön tarkistamiseksi.

Lisätietoa tulevasta työstä ja sen edistymisestä julkaistaan pian tällä sivustolla.

Kuulemiset

Komissio on järjestänyt useita kuulemisia ja tapaamisia strategian suunnittelun tueksi sen jälkeen, kun sen etenemissuunnitelma julkaistiin kesäkuussa 2020.

Komissio on ottanut huomioon osapuolten ja kansalaisten kannat ja prioriteetit ja tehnyt neuvoa-antavissa komiteoissaan tiivistä yhteistyötä jäsenmaiden viranomaisten kanssa.

Täytäntöönpanovaiheessa on tarkoitus järjestää lisää kuulemisia.

Yleisen lääkelainsäädännön tarkistamiseen liittyvät kuulemiset:

.
Euroopan lääkestrategiasta annettuun tiedonantoon liittyvät kuulemiset:

Lisätietoa

Muuta aiheeseen liittyvää