Skip to main content
Public Health

Strateġija farmaċewtika għall-Ewropa

L-Istrateġija Farmaċewtika għall-Ewropa (verżjoni faċli għall-qari), li ġiet adottata fil-25 ta’ Novembru 2020, għandha l-għan li toħloq qafas regolatorju validu għall-futur u li tappoġġja lill-industrija fil-promozzjoni tar-riċerka u t-teknoloġiji li fil-fatt jilħqu lill-pazjenti sabiex jissodisfaw il-ħtiġijiet terapewtiċi tagħhom filwaqt li jindirizzaw il-fallimenti tas-suq. Se tqis ukoll id-dgħufijiet esposti mill-pandemija tal-coronavirus u se tieħu azzjonijiet xierqa biex issaħħaħ is-sistema.

Hi se tkun ibbażata fuq 4 pilastri, li jinkludu azzjoni leġiżlattiva u mhux leġiżlattiva:

  • l-iżgurar tal-aċċess għal mediċini affordabbli għall-pazjenti, u l-indirizzar ta’ ħtiġijiet mediċi li mhux qed jintlaħqu (fl-oqsma tar-reżistenza antimikrobika, il-kanċer, il-mard rari, pereżempju)
  • l-appoġġ għall-kompetittività, l-innovazzjoni u s-sostenibbiltà tal-industrija farmaċewtika tal-UE u l-iżvilupp ta’ mediċini ta’ kwalità għolja, sikuri, effettivi u aktar ekoloġiċi
  • it-tisħiħ tat-tħejjija għall-kriżijiet u l-mekkaniżmi ta’ rispons, tal-ktajjen tal-provvista diversifikati u siguri, l-indirizzar tal-iskarsezzi tal-mediċini
  • l-iżgurar ta’ vuċi tal-UE b’saħħitha fid-dinja, bil-promozzjoni ta’ livell għoli ta’ standards ta’ kwalità, effikaċja u sikurezza.

Din l-inizjattiva hija konformi mal-Istrateġija Industrijali l-ġdida għall-Ewropa (verżjoni faċli għall-qari) u l-prijoritajiet deskritti fil-Patt Ekoloġiku Ewropew, il-Pjan tal-Ewropa biex Jingħeleb il-Kanċer u l-Istrateġija Diġitali Ewropea.

Sfidi li qed jiffaċċja s-settur

In-nies mal-UE kollha jistennew li jibbenefikaw minn aċċess ugwali għal terapiji sikuri, moderni u affordabbli. Il-mediċini għandhom rwol importanti f’dan ir-rigward, peress li joffru għażliet terapewtiċi għad-djanjożi, it-trattament u l-prevenzjoni tal-mard. Is-settur farmaċewtiku tal-Ewropa huwa kontributur ewlieni għall-ekonomija tal-UE f’termini ta’ ħolqien ta’ impjiegi b’ħiliet għolja u investiment fl-innovazzjoni.

Id-diġitalizzazzjoni u l-innovazzjoni fl-użu ta’ data tad-dinja reali jiftħu possibbiltajiet ġodda dwar kif il-mediċini jiġu żviluppati u użati. Madankollu, terapiji innovattivi ma jilħqux lill-pazjenti kollha fl-Ewropa bl-istess veloċità u l-pazjenti jista’ ma jkollhomx aċċess għall-mediċini li jeħtieġu minħabba nuqqasijiet. Il-pandemija tal-coronavirus mingħajr preċedent kompliet turi kemm huwa importanti li jkun hemm sistema reżistenti għall-kriżijiet u li tiġi żgurata d-disponibbiltà tal-mediċini fiċ-ċirkostanzi kollha.

Fl-istess ħin, il-popolazzjoni tal-Ewropa qed tixjieħ u l-UE qed tiffaċċja piż dejjem akbar ta’ mard u theddid emerġenti għas-saħħa bħall-COVID-19. Barra minn hekk, is-sistemi tas-saħħa u l-pazjenti għandhom diffikultà biex iġarrbu l-ispiża tal-mediċini. L-UE qed issir dejjem aktar dipendenti fuq pajjiżi mhux tal-UE għall-importazzjoni ta’ mediċini u l-ingredjenti attivi tagħhom; u kwistjonijiet bħar-reżistenza antimikrobika u s-sostenibbiltà ambjentali tal-mediċini huma wkoll ta’ tħassib.

L-istrateġija, permezz tal-objettivi tagħha deskritti hawn fuq, hija strument ta’ politika li għandu l-għan li jindirizza dawn l-isfidi importanti u li jadatta s-sistema farmaċewtika tal-UE fis-snin li ġejjin.

Il-passi li jmiss

Il-Komunikazzjoni dwar Strateġija Farmaċewtika għall-Ewropa tinkludi sett ta’ azzjonijiet. Il-ħidma f’xi oqsma, li huma aktar maturi, diġà tinsab fi stadju avvanzat, bħar-reviżjoni tal-leġiżlazzjoni dwar il-mard rari u t-tfal. L-implimentazzjoni tal-istrateġija se tkopri l-mandat ta’ din il-Kummissjoni u se tara b’mod partikolari proposta għar-reviżjoni tal-leġiżlazzjoni farmaċewtika fl-2022. Fit-30 ta’ Marzu 2021, il-Kummissjoni ppubblikat il-Pjan Direzzjonali tagħha dwar ir-reviżjoni tal-leġiżlazzjoni ġenerali dwar il-farmaċewtiċi.

Aktar dettalji dwar il-ħidma li jmiss u l-progress tagħha dalwaqt se jiġu ppubblikati hawnhekk.

Attivitajiet ta’ konsultazzjoni

Sa mill-pubblikazzjoni tal-pjan direzzjonali tal-istrateġija f’Ġunju 2020, il-Kummissjoni wettqet sensiela ta’ konsultazzjonijiet u laqgħat biex tinforma t-tfassil tal-istrateġija.

Il-Kummissjoni qieset il-pożizzjonijiet u l-prijoritajiet li tqajmu mill-partijiet interessati u mill-pubbliku u qed taħdem mill-qrib mal-awtoritajiet tal-Istati Membri fil-kuntest tal-kumitati konsultattivi tagħha.

Fil-fażi ta’ implimentazzjoni huma ppjanati attivitajiet addizzjonali ta’ konsultazzjoni.

Attivitajiet ta’ konsultazzjoni relatati mar-reviżjoni tal-leġiżlazzjoni ġenerali dwar il-farmaċewtiċi

.
Attivitajiet ta’ konsultazzjoni relatati mal-Komunikazzjoni dwar Strateġija Farmaċewtika għall-Ewropa:

Informazzjoni relatata

Informazzjoni relatata oħra