Skip to main content
Public Health

Boj proti rakovině je jednou z hlavních priorit Evropské komise v oblasti zdraví. V politických směrech předsedkyně von der Leyenové je uveden „evropský program boje proti rakovině s cílem podporovat členské státy při zlepšování kontroly onkologických onemocnění a související péče“, jehož cílem je, aby se omezilo utrpení, které lidem tato onemocnění způsobují, a aby Evropa zaujala vedoucí postavení v boji proti nim.

Politika EU týkající se boje proti rakovině

Nutnost podporovat země EU v jejich práci v oblasti prevence rakoviny je zmiňována v pověřovacím dopise komisařce pro oblast zdraví Stelle Kyriakidesové.

Evropským plánem boje proti rakovině, který byl představen v únoru 2021, EU reaguje na rostoucí výzvy a vývoj v této oblasti. Tento plán představuje politický závazek, že v této otázce nebude nic opomenuto. Plán je založen na deseti stěžejních iniciativách a několika podpůrných opatřeních a tvoří součást návrhů Komise na vytvoření silné evropské zdravotní unie v zájmu bezpečnější, lépe připravené a odolnější EU.

Evropský plán boje proti rakovině podporuje činnost členských států v oblasti prevence rakoviny a v oblasti zajišťování vysoké kvality života pacientů trpících rakovinou a vyléčených z rakoviny a jejich rodin a pečovatelů. Plán je strukturován podle klíčových oblastí, v nichž může EU přinést největší přidanou hodnotu:

  • preventivní opatření
  • včasné odhalení
  • diagnostika a léčba
  • kvality života pacientů trpících rakovinou a vyléčených z rakoviny

Plán boje proti rakovině je propojen s dalšími prioritami Komise, zejména s Farmaceutickou strategií pro Evropu a strategií EU „od zemědělce ke spotřebiteli“ a s plánovaným evropským prostorem pro data z oblasti veřejného zdraví (očekává se do roku 2025). Rakovina je jedním z evropských výzkumných a inovačních úkolů EU, který je součástí rámce Horizont Evropa, jenž byl zahájen v roce 2021.

V rámci Řídicí skupiny pro podporu zdraví, prevenci chorob a zvládání nepřenosných nemocí byla zřízena podskupina pro boj proti rakovině, jíž spolupředsedá Generální ředitelství pro výzkum a inovace. Mandát této podskupiny byl schválen tzv. stínovou strategickou konfigurací programového výboru Horizont Evropa a Řídicí skupiny pro podporu zdraví, prevenci chorob a zvládání nepřenosných nemocí.

Finanční a technickou podporu, která napomůže úsilí o posílení systémů zdravotní péče, členským státům poskytne program EU pro zdraví (2021–2027).

Jelikož je rakovina je závažným zdravotním problémem (viz článek 168 SFEU), má EU pravomoc podporovat, koordinovat nebo doplňovat činnost členských států v oblasti ochrany a zlepšování lidského zdraví.

Evropská komise ve svém úsilí na poli boje proti rakovině úzce spolupracuje s členskými státy EU a občanskou společností, jakož i se Světovou zdravotnickou organizací, Společným výzkumným střediskem a Mezinárodní agenturou pro výzkum rakoviny.

Rakovina: společný přístup

Rakovina je v EU druhou nejčastější příčinou úmrtí hned po kardiovaskulárních onemocněních. Každý rok má rakovinu diagnostikováno 2,6 milionu lidí a dalších 1,2 milionu lidí jí podlehne.

V Evropě se vyskytuje čtvrtina všech případů rakoviny na světě, obyvatelstvo Evropy přitom přestavuje méně než 10 % světové populace – už jen z tohoto nepoměru je zřejmé, že rakovina představuje pro naši společnost obrovskou hrozbu. Celkový hospodářský dopad rakoviny v Evropě činí 100 miliard eur ročně.

Je nicméně dokázáno, že 40 % případů rakoviny lze předejít – je však třeba realizovat všechna opatření, vycházející z poznatků, kterými disponujeme již v současné době. V současné době se ovšem na podporu péče o dobrý zdravotní stav a prevenci nemocí vynakládá pouze 3 % rozpočtu na zdravotnictví. Je tedy ještě třeba udělat velký kus práce.

Opatření v oblasti prevence rakoviny a prosazování zdravého životního stylu mají význam i v boji proti obezitě a dalším nepřenosným nemocem, jako jsou kardiovaskulární choroby a cukrovka – běžné rizikové faktory jsou totiž společné.

Ve zprávách z cyklu Zdravotní stav obyvatel EU se rakovina označuje za jednu z hlavních příčin předčasných úmrtí Evropanů. Má dopad nejen na zdraví jednotlivců, ale značné sociální a ekonomické důsledky.

Onkologická onemocnění vytvářejí tlak na vnitrostátní systémy zdravotní péče a sociální ochrany a státní rozpočty a ovlivňují produktivitu a růst hospodářství. Potřebujeme proto odolnější zdravotnické systémy. Členské státy je třeba podpořit v tom, aby svou politiku koncipovaly na základě vědecky podložených poznatků a zajistily tak, že se na všechny občany EU bude vztahovat kvalitní prevence rakoviny a že budou mít přístup k její diagnostice, léčbě a následné péči.

Pro společný přístup k boji proti rakovině v EU připravila půdu řada úspěšných opatření. Níže jsou uvedeny odkazy na dokumenty, na nichž je založena činnost EU, a na podpůrná opatření EU zaměřená na pomoc zemím EU a zainteresovaným stranám usilujících o zvrat v boji proti rakovině.

Politický rámec

Iniciativy v oblasti prevence rakoviny a boje proti onkologickým onemocněním

Iniciativy koordinované Společným výzkumným střediskem Komise v oblasti prevence rakoviny a boje proti onkologickým onemocněním zahrnují:

Finanční prostředky z programu v oblasti zdraví se využívají v evropských referenčních sítích pro boj proti rakovině, jakož i při společných opatřeních, např.:

Související informace

To support countries in reaching the health targets of the Sustainable Development Goals, the Commission has established a Steering Group on Health Promotion, Disease Prevention and Management of Non-Communicable Diseases (“the Steering Group”).

The Steering Group provides advice and expertise to the Commission on developing and implementing activities in the field of health promotion, disease prevention and the management of non-communicable diseases. It also fosters exchanges of relevant experience, policies and practices between the Member States.

Steering Group activities

The activities of the Steering Group are intended to facilitate the implementation of evidence-based best practices by EU countries, in order to ensure that the most up-to-date findings and knowledge are being put into practice.

The Steering Group advises the Commission in the selection of best practices and in making better use of research results to support their transfer and scaling up at the national and European level. The EU Health Programme or other financial instruments of the EU support the implementation and transfer of best practices.

As part of the process, the Commission presents to the Steering Group tested policies and approaches selected according to national and EU priorities and based on agreed-upon criteria. EU countries indicate which of these they are interested in implementing or scaling-up. The Commission launches open calls for best practices according to priorities of the SGPP. The calls can be accessed on the Best Practice Portal. The Commission then identifies the best ways to support the implementation of these policies, using all available instruments at the Commission's disposal.

The Commission may also set up sub-groups for the purpose of examining specific questions. These groups operate for a limited period of time, and on the basis of agreed mandates. They report to the Steering Group.

The Commission Decision setting up a Commission expert group "Steering Group on Health Promotion, Disease Prevention and Management of Non-Communicable Diseases” provides additional information on its role and its areas of work. The Steering Group is chaired by the Commission and the members are representatives of the Member States.

Implementation of best practices

Nutrition and Physical Activity:

Rare Diseases:

Mental Health:

Cancer:

  • EU Colorectal Cancer Screening - Implementation of guidelines within the screening programmes in Italy, Slovakia and Romania (technical support instrument)
    Related information : Health and long-term care (europa.eu)

Integrated Care:

Policy implementation

Work has been carried out in a number of areas, in particular on:

The Steering Group has already selected an initial set of policy interventions that will be implemented by multiple EU countries, and is selecting the next priority areas for the implementation of best practices. Its activities will also be linked to the ongoing work of the WHO and the OECD.

Interested parties in the field can actively participate in discussions via the Health Policy Platform, in particular the Non-Communicable Diseases Network.

Resources

The Steering Group's work will be supported by online resources on health promotion and the prevention and management of non-communicable diseases, such as: