Skip to main content
Public Health

Boj proti rakovině je jednou z hlavních priorit Evropské komise v oblasti zdraví. V politických směrech předsedkyně von der Leyenové je uveden „evropský program boje proti rakovině s cílem podporovat členské státy při zlepšování kontroly onkologických onemocnění a související péče“, jehož cílem je, aby se omezilo utrpení, které lidem tato onemocnění způsobují, a aby Evropa zaujala vedoucí postavení v boji proti nim. 

Evropský plán boje proti rakovině

Nutnost podporovat země EU v jejich práci v oblasti prevence rakoviny je zmiňována v pověřovacím dopise komisařce pro oblast zdraví Stelle Kyriakidesové

Evropským plánem boje proti rakovině, který byl představen v únoru 2021, EU reaguje na rostoucí výzvy a vývoj v této oblasti. Tento plán představuje politický závazek, že v této otázce nebude nic opomenuto.

Plán je založen na deseti stěžejních iniciativách a několika podpůrných opatřeních a tvoří součást návrhů Komise na vytvoření silné evropské zdravotní unie v zájmu bezpečnější, lépe připravené a odolnější EU.

Evropský plán boje proti rakovině podporuje činnost členských států v oblasti prevence rakoviny a v oblasti zajišťování vysoké kvality života pacientů trpících rakovinou a vyléčených z rakoviny a jejich rodin a pečovatelů. Plán je strukturován podle klíčových oblastí, v nichž může EU přinést největší přidanou hodnotu:

 • preventivní opatření
 • včasné odhalení
 • diagnostika a léčba
 • kvality života pacientů trpících rakovinou a vyléčených z rakoviny

Stěžejní iniciativy

 • Znalostní onkologické centrum
 • Evropská iniciativa pro onkologické zobrazování
 • Eliminace rakoviny způsobené lidským papilomavirem
 • Program EU pro onkologický screening
 • Síť národních komplexních center v EU    
 • Diagnostika a léčba rakoviny pro všechny
 • Evropská iniciativa pro porozumění onkologickým onemocněním
 • Iniciativa pro lepší život onkologických pacientů
 • Registr nerovností v oblasti onkologických onemocnění
 • Iniciativa „Pomoc dětským onkologickým pacientům“

Plán boje proti rakovině je propojen s dalšími prioritami Komise, zejména s Farmaceutickou strategií pro Evropu a strategií EU „Od zemědělce ke spotřebiteli“ a s evropským prostorem pro data z oblasti veřejného zdraví. Rakovina je jedním z evropských výzkumných a inovačních úkolů EU, který je součástí rámce Horizont Evropa.

V rámci Řídicí skupiny pro podporu zdraví, prevenci chorob a zvládání nepřenosných nemocí byla zřízena podskupina pro boj proti rakovině, jíž spolupředsedá Generální ředitelství pro výzkum a inovace.

Finanční a technickou podporu, která napomůže úsilí o posílení systémů zdravotní péče, členským státům poskytne program EU pro zdraví (2021–2027).

Rakovina: data a statistiky

Rakovina je v EU druhou nejčastější příčinou úmrtí hned po kardiovaskulárních onemocněních. Každý rok má rakovinu diagnostikováno 2,6 milionu lidí a dalších 1,2 milionu lidí jí podlehne.

V Evropě se vyskytuje čtvrtina všech případů rakoviny na světě, obyvatelstvo Evropy přitom přestavuje méně než 10 % světové populace – už jen z tohoto nepoměru je zřejmé, že rakovina představuje pro naši společnost obrovskou hrozbu. Celkový hospodářský dopad rakoviny v Evropě činí 100 miliard eur ročně.

Ve zprávách z cyklu Zdravotní stav obyvatel EU se rakovina označuje za jednu z hlavních příčin předčasných úmrtí Evropanů. Má dopad nejen na zdraví jednotlivců, ale značné sociální a ekonomické důsledky.

Onkologická onemocnění vytvářejí tlak na vnitrostátní systémy zdravotní péče a sociální ochrany a státní rozpočty a ovlivňují produktivitu a růst hospodářství. Potřebujeme proto odolnější zdravotnické systémy. Členské státy je třeba podpořit v tom, aby svou politiku koncipovaly na základě vědecky podložených poznatků a zajistily tak, že se na všechny občany EU bude vztahovat kvalitní prevence rakoviny a že budou mít přístup k její diagnostice, léčbě a následné péči.

Je nicméně dokázáno, že 40 % případů rakoviny lze předejít – je však třeba realizovat všechna opatření, vycházející z poznatků, kterými disponujeme již v současné době. V současné době se ovšem na podporu péče o dobrý zdravotní stav a prevenci nemocí vynakládá pouze 3 % rozpočtu na zdravotnictví. Je tedy ještě třeba udělat velký kus práce.

Opatření v oblasti prevence rakoviny mají význam i v boji proti obezitě a dalším nepřenosným nemocem, jako jsou kardiovaskulární choroby a cukrovka – běžné rizikové faktory jsou totiž společné.

Politický rámec

Iniciativy EU v oblasti prevence rakoviny a boje proti onkologickým onemocněním

Jelikož je rakovina je závažným zdravotním problémem (viz článek 168 SFEU), má EU pravomoc podporovat, koordinovat nebo doplňovat činnost členských států v oblasti ochrany a zlepšování lidského zdraví.

Evropská komise ve svém úsilí na poli boje proti rakovině úzce spolupracuje s členskými státy EU a občanskou společností, jakož i se Světovou zdravotnickou organizací, Společným výzkumným střediskem a Mezinárodní agenturou pro výzkum rakoviny.

Iniciativy koordinované Společným výzkumným střediskem Komise v oblasti prevence rakoviny a boje proti onkologickým onemocněním zahrnují:

Finanční prostředky z programu v oblasti zdraví se využívají v evropských referenčních sítích pro boj proti rakovině, jakož i při společných opatřeních, např.:

Související informace