Skip to main content
Лого на Европейската комисия
Public Health

Експертна група по обществено здраве

Експертната група по обществено здраве съветва Комисията по въпросите на общественото здраве и здравните системи във връзка с незаразните и заразните болести като ХИВ/СПИН, туберкулоза и хепатит. Експертната група също така ще предоставя съвети относно начините за справяне с предизвикателствата, свързани с ваксинацията и антимикробната резистентност.

Комисията председателства експертната група по обществено здраве, а членовете са представители на министерствата на здравеопазването на държавите членки. В Решението на Комисията за създаване на тази експертна група се предоставя допълнителна информация за нейната роля и функциониране.

Комисията може също така да създава подгрупи за проучване на конкретни въпроси. Тези подгрупи с ограничен срок докладват на експертната група по обществено здраве.

Подгрупите по въпросите на рака и незаразните болести, създадени в рамките на Ръководна група по въпросите на промоцията на здравето, профилактиката на болестите и контрола на незаразните заболявания, ще продължат да функционират като подгрупи в рамките на Експертната група по обществено здраве:

Изпълнение на политиката

Експертната група по обществено здраве ще продължи работата, разработена в рамките на Ръководна група по въпросите на промоцията на здравето, профилактиката на болестите и контрола на незаразните заболявания в редица области, по-специално по отношение на:

Ресурси

Работата на експертната група по обществено здраве ще бъде подкрепена от ресурси за обществено здравеопазване, като например: