Skip to main content
Public Health

Grupa Sterująca ds. Promocji Zdrowia, Profilaktyki Chorób i Zarządzania Chorobami Niezakaźnymi

Aby wspierać kraje w realizacji celów w dziedzinie zdrowia w ramach celów zrównoważonego rozwoju, Komisja Europejska powołała Grupę Sterującą ds. Promocji Zdrowia, Profilaktyki Chorób i Zwalczania Chorób Niezakaźnych (tzw. grupę sterującą).

Grupa sterująca zapewnia Komisji doradztwo i wiedzę fachową w zakresie opracowywania i realizacji działań w dziedzinie promocji zdrowia, profilaktyki chorób oraz zarządzania chorobami niezakaźnymi. Wspiera również wymianę doświadczeń, polityk i praktyk między państwami członkowskimi.

Działania grupy sterującej

Celem działań grupy sterującej jest ułatwienie wdrażania w krajach UE najlepszych praktyk opartych na dowodach. Zapewnione w ten sposób ma być wdrażanie najbardziej aktualnych rozwiązań i stanu wiedzy.

Grupa sterująca doradza Komisji w wyborze najlepszych praktyk i zaleca, jak najlepiej wykorzystać wyniki badań, aby je upowszechnić i zastosować na szeroką skalę na poziomie krajowym i europejskim. Wsparcie dla wdrożenia i transferu najlepszych praktyk zapewniają program UE w dziedzinie zdrowia i inne instrumenty finansowe.

W ramach tego procesu Komisja przedstawia grupie sterującej przetestowane strategie i podejścia, wybrane w oparciu o krajowe i unijne priorytety i uzgodnione kryteria. Kraje UE wskazują z kolei, które z tych propozycji chcą wdrażać lub upowszechniać. Komisja publikuje otwarte zaproszenia do zgłaszania najlepszych praktyk zgodnie z priorytetami grupy SGPP. Zaproszenia te można znaleźć w portalu najlepszych praktyk. Komisja następnie określa najlepsze sposoby wsparcia realizacji wybranych strategii. Korzysta przy tym ze wszystkich pozostających do jej dyspozycji instrumentów.

Grupie przewodniczy Komisja, a jej członkami są przedstawiciele państw członkowskich. Decyzja Komisji ustanawiająca grupę ekspertów zawiera dodatkowe informacje na temat jej roli i obszarów jej działalności.

Komisja może również tworzyć podgrupy w celu zbadania szczegółowych kwestii. Grupy te działają przez ograniczony czas i na podstawie uzgodnionych mandatów. Składają one sprawozdania grupie sterującej.

Wdrażanie najlepszych praktyk

Odżywianie i aktywność fizyczna:

Choroby rzadkie:

Zdrowie psychiczne:

Walka z rakiem:

Opieka zintegrowana:

Wdrażanie polityki

Realizowane są prace w różnych dziedzinach takich jak:

Grupa sterująca wybrała już pierwszy pakiet interwencji strategicznych, które zostaną wdrożone w wielu krajach UE. Obecnie pracuje ona nad kolejnymi obszarami priorytetowymi we wdrażaniu najlepszych praktyk. Działalność grupy będzie również powiązana z bieżącymi pracami WHO i OECD.

Zainteresowani tą dziedziną polityki mogą wziąć czynny udział w debatach za pośrednictwem platformy polityki zdrowotnej, zwłaszcza w ramach sieci zajmującej się chorobami niezakaźnymi.

Zasoby

Wsparciem dla prac grupy sterującej będą zasoby internetowe dotyczące promocji zdrowia oraz profilaktyki i zwalczania chorób niezakaźnych. Między innymi: