Přejít na hlavní obsah
Public Health

Nepřenosné nemoci, jako jsou kardiovaskulární onemocnění, cukrovka, chronická respirační onemocnění, duševní poruchy, neurologické poruchy nebo rakovina, způsobují v zemích EU 80% zátěž spojenou s jejich léčbou a jsou hlavní příčinou předčasných úmrtí, kterým lze předcházet.

Lidské a finanční náklady spojené s těmito nemocemi jsou vysoké a očekává se, že do budoucna ještě porostou, jak bude obyvatelstvo EU stárnout. Kromě toho mohou být lidé trpící nepřenosnými nemocemi více postiženi také jiným onemocněním, jak ukázala pandemie covidu-19.

Snížení zátěže spojené s nepřenosnými nemocemi vyžaduje holistický přístup a odstranění nerovností v celkové péči o zdraví. Nejdůležitější však je, že podpora zdraví a prevence nemocí mohou tuto zátěž snížit až o 70 %.

Přístup EU

Při řešení problematiky nepřenosných onemocnění používá EU integrovaný přístup se zaměřením na prevenci v nejrůznějších odvětvích i politických oblastech, jakož i na optimalizaci zdravotnických systémů.

Kromě Evropského plánu boje proti rakovině připravuje Evropská komise novou iniciativu týkající se nepřenosných nemocí, která má podpořit země EU a jež se zaměřuje na 5 klíčových oblastí:

  • kardiovaskulární onemocnění
  • cukrovku
  • chronická respirační onemocnění
  • duševní zdraví a neurologické poruchy
  • faktory ovlivňující zdraví

Všechny složky budou zahrnovat hledisko rovnosti v oblasti zdraví.

I když se tato iniciativa zaměřuje hlavně na propagaci a prevenci, podporuje také šíření znalostí a údajů, screening a včasnou detekci, diagnostiku, řízení léčby a kvalitu života pacientů.

Podpora se vždy zaměří na provádění a pomoc zemím EU při výměně osvědčených postupů, vypracování pokynů, zavádění inovativních přístupů atd. Zúčastněným stranám se dostane podpory zejména u těch akcí, které mohou přispět k plnění stejných cílů.

Jedná se o velkou příležitost, jak zvýšit dopad v boji proti nepřenosným nemocem. Konkrétní cíle a akce by měly být připraveny do poloviny roku 2022.

V nadcházejících měsících se budou se zeměmi EU v rámci Řídicí skupiny pro podporu zdraví, prevenci chorob a zvládání nepřenosných nemocí projednávat priority, opatření a synergie s těmi oblastmi politiky, které mají význam pro snížení zátěže spojené s nepřenosnými nemocemi.

Diskuse se zúčastněnými stranami proběhne prostřednictvím platformy pro politiku v oblasti zdraví, kde bude možné se připojit k tematické síti iniciativy EU pro nepřenosné nemoci.

Na období od ledna do června 2022 jsou naplánovány zvláštní webináře týkající se této iniciativy. Informace o tom, jak se webinářů zúčastnit, najdete v sekci Aktuality.

Cíle

Evropská komise je odhodlána podporovat členské státy EU v jejich úsilí splnit do roku 2025 devět dobrovolných cílů Organizace spojených národů a Světové zdravotnické organizace a do roku 2030 také splnit cíle udržitelného rozvoje č. 3.4, který spočívá ve snížení počtu předčasných úmrtí v důsledku nepřenosných nemocí o jednu třetinu, a rovněž propagovat zásady duševního zdraví a dobrého zdravotního stavu.

Řídící skupina pro podporu zdraví a prevenci chorob

Řídící skupina pro podporu zdraví, prevenci chorob a zvládání nepřenosných nemocí poskytuje Evropské komisi poradenství a podporuje koordinaci při řešení problémů v oblasti veřejného zdraví, prevence a nepřenosných nemocí. Pomáhá také členským státům zavádět ověřené a osvědčené postupy v širším měřítku.

Související odkazy