Przejdź do treści głównej
Public Health

Informacje ogólne

Choroby niezakaźne, takie jak choroby układu krążenia, cukrzyca, przewlekłe choroby układu oddechowego, zaburzenia psychiczne, zaburzenia neurologiczne lub nowotwory, odpowiadają za 80 proc. obciążenia zdrowotnego w krajach UE i są główną przyczyną możliwych do uniknięcia przedwczesnych zgonów.

Społeczne i finansowe koszty chorób niezakaźnych są wysokie i najprawdopodobniej wzrosną, również biorąc pod uwagę starzenie się społeczeństwa UE. Ponadto, jak pokazała pandemia COVID-19, osoby cierpiące na choroby niezakaźne, częściej chorują na inne choroby.

Zmniejszenie obciążeń związanych z chorobami niezakaźnymi wymaga całościowego podejścia. Równocześnie trzeba rozwiązać ogólny problem nierówności zdrowotnych. Promocja zdrowia i profilaktyka mogą ograniczyć występowanie tych chorób aż o 70 proc.

Podejście UE

Podejście UE do problemu chorób niezakaźnych obejmuje zharmonizowane działania, które koncentrują się na profilaktyce – w różnych sektorach i obszarach polityki – oraz wysiłki na rzecz ulepszenia systemów zdrowia publicznego.

W uzupełnieniu do europejskiego planu walki z rakiem Komisja Europejska pracuje nad nową unijną inicjatywą „Healthier Together” dotyczącą chorób niezakaźnych, aby wesprzeć kraje UE w zmniejszaniu obciążeń związanych z chorobami niezakaźnymi. Inicjatywa ta koncentruje się na pięciu kluczowych obszarach, którymi są:

  • choroby układu krążenia
  • cukrzyca
  • przewlekłe choroby układu oddechowego
  • zdrowie psychiczne i zaburzenia neurologiczne
  • czynniki warunkujące stan zdrowia.

Wszystkie te obszary działania obejmą kwestie równości w dziedzinie zdrowia, a tym samym wspierają zmniejszanie nierówności pod względem stanu zdrowia i dostępu do opieki zdrowotnej.

Choć inicjatywa ta koncentruje się na promocji zdrowia i profilaktyce, ma ona również wspierać poszerzanie wiedzy i zbieranie danych, prowadzenie badań przesiewowych i wczesne wykrywanie chorób, zarządzanie diagnostyką i leczeniem oraz dbanie o jakość życia pacjentów.

We wszystkich przypadkach wsparcie będzie koncentrować się na wdrażaniu tych działań tak, by wspierać kraje UE w przekazywaniu najlepszych praktyk, opracowywaniu wytycznych i wdrażaniu innowacyjnych sposobów podejścia itp. Zainteresowane strony będą wspierane w działaniach, które służą tym samym celom.

W ten sposób do połowy 2022 r. osiągnięta zostanie większa skuteczność w walce z chorobami niezakaźnymi i wspólnie zostaną opracowane szczegółowe cele i działania.

W nadchodzących miesiącach w Grupie Sterującej ds. Promocji Zdrowia, Profilaktyki Chorób i Zarządzania Chorobami Niezakaźnymi z krajami UE omówione zostaną priorytety, działania i synergie z obszarami polityki istotnymi dla zmniejszenia obciążeń związanych z chorobami niezakaźnymi.

Dyskusja z zainteresowanymi stronami odbędzie się za pośrednictwem platformy polityki zdrowotnej, na której można będzie dołączyć do sieci tematycznej inicjatywy „Healthier Together” dotyczącej chorób niezakaźnych.

W okresie od stycznia do czerwca odbędą się specjalne webinaria poświęcone rozwojowi tej inicjatywy. Aby dowiedzieć się, jak wziąć w nich udział, regularnie zaglądaj na stronę „Najnowsze informacje”.

Cele

Komisja Europejska wspiera kraje UE w realizacji do 2025 r. dziewięciu dobrowolnych celów Organizacji Narodów Zjednoczonych i Światowej Organizacji Zdrowia, jak również w realizacji do 2030 r. celu zrównoważonego rozwoju nr 3.4, czyli zmniejszenia liczby przedwczesnych zgonów z powodu chorób niezakaźnych o jedną trzecią oraz promowania zdrowia i dobrostanu psychicznego.

Grupa sterująca ds. promocji i profilaktyki

Grupa Sterująca ds. Promocji Zdrowia, Profilaktyki Chorób i Zarządzania Chorobami Niezakaźnymi doradza Komisji, wspierając koordynację, by sprostać wyzwaniom związanym ze zdrowiem publicznym, profilaktyką i chorobami niezakaźnymi. Pomaga państwom członkowskim we wdrażaniu zatwierdzonych najlepszych praktyk i obiecujących podejść na szerszą skalę.

Podobne strony