Skip to main content
Public Health

Neprenosné ochorenia, ako sú srdcovo-cievne choroby, cukrovka, chronické ochorenia dýchacích ciest, duševné poruchy, neurologické poruchy alebo rakovina, sú zodpovedné za 80 % zaťaženie ochoreniami v krajinách EÚ a sú hlavnými príčinami predčasných úmrtí, ktorým sa dalo zabrániť.

Ľudské a finančné náklady spojené s neprenosnými ochoreniami sú vysoké a očakáva sa ich ďalší nárast, a to aj vzhľadom na starnutie obyvateľstva EÚ. Ľudí trpiacich neprenosnými ochoreniami môžu okrem toho postihnúť aj iné choroby, na čo poukázala pandémia ochorenia COVID-19.

Znižovanie zaťaženia neprenosnými ochoreniami si vyžaduje celostný prístup a všeobecné riešenie nerovností v oblasti zdravia. Čo je najdôležitejšie, podpora zdravia a prevencia chorôb má potenciál znížiť zaťaženie až o 70 %.

Prístup EÚ

EÚ v záujme riešenia problematiky neprenosných ochorení prijíma integrovaný postup, ktorý sa zameria na prevenciu v rôznych odvetviach a oblastiach politík. Tento postup zahŕňa aj opatrenia určené na posilňovanie zdravotných systémov.

Európska komisia popri európskom pláne na boj proti rakovine pracuje na novej iniciatíve EÚ v oblasti neprenosných ochorení s názvom Spoločne zdravšie s cieľom podporiť krajiny EÚ pri znižovaní zaťaženia neprenosnými ochoreniami, a to so zameraním na päť hlavných oblastí:

  • srdcovo-cievne choroby,
  • cukrovka,
  • chronické ochorenia dýchacích ciest,
  • duševné zdravie a neurologické poruchy,
  • determinanty zdravia.

Súčasťou všetkých oblastí bude rozmer rovnosti v oblasti zdravia, čím sa podporí zníženie nerovností v oblasti zdravia.

Hoci sa iniciatíva zameriava na podporu a prevenciu, môže sa podporiť aj šírenie lepších znalostí a údajov, skríning a včasné odhaľovanie, diagnostika a manažment liečby, ako aj kvalita života pacientov.

Podpora sa v každom prípade zameria na implementáciu a na pomoc krajinám EÚ pri výmene najlepších postupov, vypracovávaní usmernení, zavádzaní inovatívnych prístupov atď. Zainteresované strany sa podporia pri vykonávaní opatrení, ktoré môžu prispieť k dosahovaniu rovnakých cieľov.

Pôjde o veľkú príležitosť na dosiahnutie väčšieho vplyvu v boji proti neprenosným ochoreniam, pričom sa do polovice roka 2022 vypracujú špecifické ciele a opatrenia.

V nasledujúcich mesiacoch sa bude s krajinami EÚ v rámci riadiacej skupiny pre podporu zdravia, prevenciu chorôb a manažment neprenosných chorôb diskutovať o prioritách, opatreniach a synergiách s oblasťami politiky, ktoré majú význam z hľadiska zníženia zaťaženia neprenosnými ochoreniami.

Diskusia so zainteresovanými stranami sa uskutoční prostredníctvom platformy pre politiku v oblasti zdravia, v rámci ktorej bude možné sa zapojiť do tematickej siete iniciatívy EÚ v oblasti neprenosných ochorení Spoločne zdravšie.

Na obdobie od januára do júna sa naplánujú osobitné webináre týkajúce sa tejto iniciatívy. Ďalšie informácie o tom, ako sa zúčastniť na webinároch, nájdete v informačnom kanáli „Najnovšie aktualizácie“, ktorý vám odporúčame pravidelne sledovať.

Ciele

Európska komisia je odhodlaná podporovať krajiny EÚ v ich úsilí dosiahnuť deväť dobrovoľných cieľov Organizácie Spojených národov a Svetovej zdravotníckej organizácie do roku 2025, ako aj cieľ trvalo udržateľného rozvoja 3.4 zameraný na zníženie predčasnej úmrtnosti na neprenosné ochorenia o jednu tretinu a podporovať duševné zdravie a pohodu do roku 2030.

Riadiaca skupina pre podporu a prevenciu

Riadiaca skupina pre podporu zdravia, prevenciu chorôb a manažment neprenosných chorôb poskytuje Komisii poradenstvo, čím podporuje koordináciu pri riešení výziev v oblasti verejného zdravia, prevencie a neprenosných ochorení. Členským štátom pomáha v širšom rozsahu zavádzať potvrdené najlepšie postupy a sľubné prístupy.

Súvisiace odkazy