Gå direkt till innehållet
Public Health

Icke-smittsamma sjukdomar som hjärt-kärlsjukdomar, diabetes, kroniska luftvägssjukdomar, psykisk ohälsa, neurologiska störningar och cancer står för 80 % av sjukdomsfallen i EU-länderna, och är de främsta orsakerna till för tidiga dödsfall som hade kunnat undvikas.

De mänskliga och ekonomiska kostnaderna för icke-smittsamma sjukdomar är höga och förväntas öka, också med beaktande av EU:s åldrande befolkning. Personer som lider av icke-smittsamma sjukdomar kan dessutom i högre grad drabbas av andra sjukdomar, som vi sett med covid-19.

För att minska bördan med icke-smittsamma sjukdomar krävs ett helhetsperspektiv och all slags ojämlikhet i hälsa måste bekämpas. Med hälsofrämjande och förebyggande åtgärder kan siffran minskas med upp till 70 %.

EU-strategi

För att hantera sjukdomarna måste EU ta ett helhetsgrepp och fokusera på förebyggande åtgärder inom olika sektorer och politikområden, i kombination med insatser för bättre sjukvård.

Utöver Europas plan mot cancer arbetar kommissionen med ett nytt EU-initiativ – Healthier Together för icke-smittsamma sjukdomar. Syftet är att stödja EU-länderna att minska bördan från sjukdomarna utifrån fem viktiga områden:

  • hjärt-kärlsjukdomar
  • diabetes
  • kroniska luftvägssjukdomar
  • psykisk ohälsa och neurologiska störningar
  • faktorer som påverkar hälsan.

Alla delar innehåller en jämlikhetsaspekt för att bidra till att minska ojämlikheterna i fråga om hälsa.

Samtidigt som initiativet är hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande kan det också stödja bättre kunskap och uppgifter, screening och tidig upptäckt, diagnos och behandling samt patienternas livskvalitet.

Stödet kommer att fokusera på genomförande, t.ex. att hjälpa EU-länder sprida bästa praxis, utarbeta riktlinjer och införa innovativa metoder. Intressenter kommer att stödjas i åtgärder som kan bidra till samma mål.

Genom initiativet kan man nå bättre resultat i kampen mot icke-smittsamma sjukdomar. Särskilda mål och åtgärder kommer att utvecklas gemensamt fram till mitten av 2022.

De kommande månaderna kommer prioriteringar, åtgärder och synergier med politiska områden som är av vikt för att minska bördan med icke-smittsamma sjukdomar att diskuteras med EU-länderna i styrgruppen för främjande av hälsa, förebyggande av sjukdomar och hantering av icke-smittsamma sjukdomar.

Samtal med intressenterna kommer att hållas via folkhälsoplattformen, där man kommer att kunna gå med i det tematiska nätverket Healthier Together för icke-smittsamma sjukdomar.

Särskilda webbinarier kommer att planeras in i januari till juni för att utveckla initiativet. Se ”senaste nytt” för att få veta hur du gör för att delta i webbinarierna.

Mål

EU-kommissionen stöder EU-ländernas arbete med att nå FN:s och WHO:s nio frivilliga mål till 2025 och mål 3.4 för hållbar utveckling om att till 2030 minska det antal människor som dör i förtid av icke-smittsamma sjukdomar med en tredjedel samt främja psykisk hälsa och välbefinnande.

Styrgruppen för förebyggande insatser

Styrgruppen för främjande av hälsa, förebyggande av sjukdomar och hantering av icke-smittsamma sjukdomar ger råd till kommissionen, och främjar samordning för att hantera folkhälsan, förebyggande arbete och utmaningar med icke-smittsamma sjukdomar. Den hjälper medlemsländerna att genomföra bekräftade bästa praxis och lovande metoder i större omfattning.

Länkar