Skip to main content
Лого на Европейската комисия
Public Health

Ръководна група по въпросите на промоцията на здравето, профилактиката на болестите и контрола на незаразните заболявания

За да подпомогне държавите от ЕС при постигането на целите в областта на здравето в рамките на целите за устойчиво развитие, Европейската комисия създаде Ръководна група по въпросите на промоцията на здравето, профилактиката на болестите и контрола на незаразните заболявания.

Тази група предоставя на Комисията съвети и експертни становища относно разработването и изпълнението на дейности в областта на промоцията на здравето, профилактиката на заболяванията и контрола на незаразните болести. Тя също така насърчава обмена на подходящ опит, политики и практики между държавите членки.

Дейности на ръководната група

Целта на дейностите на ръководната група е улесняване на прилагането на основани на факти добри практики от страните в ЕС, за да се гарантира, че по-голямата част от актуалните констатации и знания се използват в практиката.

Ръководната група консултира Комисията във връзка с подбора на добри практики и по-ефективното използване на резултатите от научни изследвания в подкрепа на тяхното разпространение и прилагане в по-големи мащаби на национално и европейско равнище. Здравната програма на ЕС или други финансови инструменти на Съюза подкрепят прилагането и разпространението на добри практики.

В рамките на този процес Комисията представя на ръководната група изпробвани политики и подходи, подбрани в зависимост от националните и общоевропейските приоритети и основани на критерии, за които е постигната договореност. Страните от ЕС посочват кои от тях биха искали да използват или да прилагат в по-голям мащаб. Комисията отправя открити покани за представяне на добри практики съгласно приоритетите на ръководната група за промоция и профилактика (РГПП). Тези покани са достъпни на портала за най-добри практики. След това Комисията определя най-добрите начини за подкрепа на изпълнението на тези политики, като използва всички инструменти, с които разполага.

Ръководната група се председателства от Комисията, а нейните членове са представители на държавите членки. В Решението на Комисията за създаване на тази експертна група се предоставя допълнителна информация за нейната роля и области на работа.

Комисията може също така да създава подгрупи за проучване на конкретни въпроси. Тези групи работят за ограничен период от време и въз основа на договорени мандати. Те докладват на ръководната група.

Прилагане на добри практики

Хранене и физическа активност:

Редки болести:

  • Orphacodes – кодификация на редките заболявания

Психично здраве:

Рак:

  • Скрининг за рак на дебелото черво в ЕС – прилагане на насоките в рамките на програмите за скрининг в Италия, Словакия и Румъния (инструмент за техническа подкрепа)
    Информация по темата: Здравеопазване и дългосрочни грижи (europa.eu)

Интегрирани грижи:

  • Съвместно действие – JADECARE

Изпълнение на политиката

Предприети бяха действия в редица области, и по-специално:

Ръководната група вече е определила първоначалния набор от политически интервенции, които ще бъдат реализирани от няколко държави от ЕС, и в момента подбира следващите приоритетни области за използването на добри практики. Нейните дейности също така ще бъдат свързани с текущата работа на СЗО и ОИСР.

Заинтересованите страни могат да участват активно в дискусиите чрез платформата за здравна политика, по-специално чрез мрежата за незаразни болести.

Ресурси

Работата на ръководната група ще бъде подпомогната с онлайн ресурси в областта на промоцията на здравето и профилактиката и контрола върху незаразните болести, като: