Skip to main content
Public Health

Řídící skupina pro podporu zdraví, prevenci chorob a zvládání nepřenosných nemocí

S cílem podporovat země při dosahování cílů udržitelného rozvoje v oblasti veřejného zdraví zřídila Evropská komise řídící skupinu pro podporu zdraví, prevenci chorob a zvládání nepřenosných nemocí (dále jen „řídící skupina“).

Řídící skupina poskytuje Komisi poradenství a odborné poznatky o přípravě a provádění činností v oblasti podpory zdraví, prevence nemocí a zvládání nepřenosných nemocí. Rovněž podporuje výměnu relevantních zkušeností, politických opatření a postupů mezi členskými státy.

Činnost řídící skupiny

Činnost řídící skupiny usnadňuje implementaci osvědčených postupů založených na důkazech v členských zemích EU, aby se nejčerstvější poznatky mohly začít uplatňovat v praxi.

Řídící skupina radí Komisi při výběru osvědčených postupů a při optimalizaci využívání výsledků výzkumu umožňující jejich transfer a rozšíření na vnitrostátní i evropské úrovni. Implementace a transfer osvědčených postupů se finančně podporují prostředky z programu EU pro oblast zdraví nebo dalšími finančními nástroji EU.

V rámci tohoto procesu Komise předkládá řídící skupině vyzkoušená politická opatření a přístupy zvolené v souladu s prioritami členských států a prioritami EU a na základě dohodnutých kritérií. Členské země samy sdělí, které postupy by rády implementovaly nebo rozšířily. Evropská komise zveřejňuje otevřené výzvy k předkládání osvědčených postupů v souladu s prioritami Řídicí skupiny pro podporu zdraví, prevenci chorob a zvládání nepřenosných nemocí. Tyto výzvy jsou k dispozici na portálu osvědčených postupů. Komise poté vybere nejvhodnější způsoby, jak provádění těchto politických opatření podpořit za využití všech dostupných nástrojů.

Řídící skupině předsedá zástupce Evropské komise a jejími členy jsou zástupci členských států. Další informace o její úloze a činnosti najdete v rozhodnutí Evropské komise o zřízení této skupiny odborníků.

Evropská komise může rovněž zřídit podskupiny, které se zabývají zkoumáním konkrétních problémů. Tyto skupiny působí po omezenou dobu a na základě dohodnutých mandátů. Zprávy podávají řídící skupině.

Uplatňování osvědčených postupů

Výživa a fyzická aktivita:

Vzácná onemocnění:

  • Orphacodes – kodifikace vzácných onemocnění

Duševní zdraví:

Boj proti rakovině:

  • Screening kolorektálního nádorového onemocnění v EU – provádění pokynů v rámci screeningových programů v Itálii, Rumunsku a na Slovensku (nástroj technické podpory)
    Související informace: Zdravotní a dlouhodobá péče (europa.eu)

Integrovaná péče:

Provádění politiky

Činnost probíhá v řadě oblastí, zejména pak v těchto:

Řídící skupina již vybrala první soubor politických opatření, která budou implementována v několika zemích EU. Výběr dalších prioritních oblastí k provádění osvědčených postupů probíhá. Její práce bude také navazovat na aktuální činnost Světové zdravotnické organizace a OECD.

Zúčastněné strany z této oblasti se mohou aktivně účastnit diskusí prostřednictvím Platformy EU pro politiku v oblasti zdraví, zejména v rámci Sítě pro oblast nepřenosných nemocí.

Zdroje

Činnost řídící skupiny doplní online zdroje k tématu podpory veřejného zdraví a prevence a léčby nepřenosných nemocí, například: