Skip to main content
Public Health

Styringsgruppen vedrørende Fremme og Forebyggelse

For at hjælpe medlemslandene med at nå sundhedsmålene som en del af målene for bæredygtig udvikling har Europa-Kommissionen oprettet Styringsgruppen vedrørende Fremme og Forebyggelse ("Styringsgruppen").

Styringsgruppen rådgiver og stiller ekspertise til rådighed for Kommissionen om udvikling og gennemførelse af aktiviteter inden for sundhedsfremme, sygdomsforebyggelse og håndtering af ikkeoverførbare sygdomme. Den fremmer også udvekslingen af erfaringer, politikker og praksis mellem medlemslandene.

Styringsgruppens aktiviteter

Styringsgruppens aktiviteter skal gøre det lettere for EU-landene at bruge de bedst mulige metoder, som bygger på evidens, så vi sikrer, at de nyeste resultater og den nyeste viden bruges i praksis.

Styringsgruppen vejleder Kommissionen i at udvælge god praksis og gøre bedre brug af forskningsresultater og på den måde medvirke til, at de bliver brugt i stor skala, både i de enkelte lande og på europæisk plan. EU's sundhedsprogram og andre af EU's finansielle instrumenter understøtter indførelsen og formidlingen af god praksis.

Som led i denne proces præsenterer Kommissionen Styringsgruppen for afprøvede politikker og metoder, som er udvalgt ud fra nationale og europæiske prioriteter, og som tager udgangspunkt i aftalte kriterier. EU-landene angiver, hvilke af disse politikker og metoder de er interesseret i at bruge, evt. i stor skala. Kommissionen lancerer åbne indkaldelser af forslag til bedste praksis i overensstemmelse med styringsgruppens (SGPP's) prioriteter. Indkaldelserne kan ses på portalen for bedste praksis. Kommissionen undersøger derefter, hvordan den bedst kan understøtte gennemførelsen af politikkerne ved hjælp af alle de instrumenter, den har til rådighed.

Kommissionen har formandskabet for Styringsgruppen, og medlemmerne er repræsentanter fra EU-landene. Kommissionens afgørelse om nedsættelse af denne ekspertgruppe indeholder yderligere oplysninger om gruppens rolle og arbejdsområder.

Kommissionen kan også oprette undergrupper, der har til opgave at undersøge specifikke spørgsmål. Disse grupper fungerer i en begrænset periode og med et aftalt mandat. De refererer til Styringsgruppen.

Gennemførelse af bedste praksis

Ernæring og fysisk aktivitet:

Sjældne sygdomme:

  • Orphacodes – Klassifikationssystemet for sjældne sygdomme

Mental sundhed:

Kræft:

  • EU's screeningsprogram for tyktarms- og endetarmskræft – gennemførelse af retningslinjerne i screeningsprogrammerne i Italien, Slovakiet og Rumænien (instrument for teknisk støtte)
    Læs mere: Sundheds- og langtidspleje (europa.eu)

Integreret pleje:

Gennemførelse af politikker

Gruppen har arbejdet inden for en række områder, herunder særligt:

Styringsgruppen har allerede valgt de første politiske tiltag, som en række EU-lande vil gennemføre, og den er i gang med at vælge de næste prioriterede områder, hvor der skal indføres bedste praksis. Styringsgruppens aktiviteter vil også blive knyttet til det igangværende arbejde i WHO og OECD.

Interesserede parter på området kan deltage aktivt i drøftelserne via platformen for sundhedspolitik, og især netværket for ikkeoverførbare sygdomme.

Ressourcer

Styringsgruppen vil få god hjælp til sit arbejde af onlineressourcer om sundhedsfremme og forebyggelse og håndtering af ikkeoverførbare sygdomme. De kan bl.a. trække på: