Skip to main content
Public Health

Terveyden edistämisen, sairauksien ehkäisyn ja ei-tarttuvien tautien hallinnan ohjausryhmä

Euroopan komissio on perustanut terveyden edistämisen, sairauksien ehkäisyn ja ei-tarttuvien tautien hallinnan ohjausryhmän tukeakseen EU-maita kestävän kehityksen tavoitteisiin kuuluvien terveystavoitteiden saavuttamisessa.

Euroopan komissio hyödyntää ohjausryhmän asiantuntemusta ja neuvoja, kun se kehittää ja panee täytäntöön terveyden edistämiseen, sairauksien ehkäisyyn ja ei-tarttuvien tautien hallintaan liittyviä toimia. Ohjausryhmä edistää myös tiedon, kokemusten ja käytäntöjen vaihtoa EU-maiden välillä.

Ohjausryhmän toimet

Ohjausryhmän toimien tavoitteena on helpottaa näyttöön perustuvien parhaiden käytäntöjen käyttöönottoa EU-maissa, jotta varmistetaan tuoreimpien tutkimustulosten ja tietojen hyödyntäminen käytännössä.

Ohjausryhmä neuvoo komissiota parhaiden toimintatapojen valinnassa ja tutkimustulosten käytössä, jotta tieto niistä leviää ja niitä voidaan laajemmin hyödyntää kansallisella ja EU:n tasolla. EU:n terveysohjelmasta tai muista EU:n rahoitusvälineistä tuetaan parhaiden toimintatapojen soveltamista ja niistä tiedottamista.

Osana tätä prosessia Euroopan komissio esittelee ohjausryhmälle toimintapolitiikkoja, jotka on testattu ja valittu kansallisten ja EU:n painopisteiden mukaan ja yhteisesti sovittujen kriteerien perusteella. EU-maat ilmoittavat, mitkä toimintapolitiikat ne haluaisivat ottaa käyttöön tai minkä käyttöä ne haluaisivat laajentaa. Komissio julkaisee parhaita käytäntöjä koskevia avoimia toimintakutsuja ohjausryhmän painopisteiden mukaisesti. Ehdotuspyyntöihin voi tutustua parhaiden käytäntöjen vaihtoon tarkoitetussa portaalissa. Tämän jälkeen komissio selvittää, miten näiden toimintapolitiikkojen toteuttamista voitaisiin parhaiten tukea kaikkien sen käytettävissä olevien välineiden avulla.

Ohjausryhmän puheenjohtajana toimii Euroopan komissio, ja sen jäsenet edustavat EU-maita. Lisätietoa ohjausryhmän roolista ja työaloista on komission päätöksessä, jolla se on perustettu.

Komissio voi perustaa myös työryhmiä, jotka perehtyvät johonkin tiettyyn aiheeseen. Tällaiset työryhmät ovat määräaikaisia, ja niiden toimenkuvat sovitaan erikseen. Ne toimivat ohjausryhmän alaisuudessa.

Hyvien käytäntöjen edistäminen

Ravitsemus ja liikunta:

Harvinaiset sairaudet:

  • Orphacodes – harvinaissairauksien luokitusjärjestelmä

Mielenterveys:

Syöpä:

Integroitu hoito:

Toimintapolitiikan toteuttaminen

Keskeisiä toiminta-aloja ovat muun muassa:

Ohjausryhmä on jo valinnut ensimmäiset toimenpiteet, jotka toteutetaan useissa EU-maissa, ja parhaillaan se valitsee seuraavia painopistealoja, joilla hyviä käytäntöjä aletaan soveltaa. Ohjausryhmä ottaa toiminnassaan huomioon myös WHO:ssa ja OECD:ssä tehtävän työn.

Alan sidosryhmät voivat käydä keskustelua EU:n terveyspolitiikkafoorumilla ja etenkin ei-tarttuvia tauteja käsittelevässä verkostossa.

Aineistoa ja lähteitä verkossa

Ohjausryhmä hyödyntää työssään erilaisia verkkosivustoja, joilla käsitellään terveyden edistämistä sekä ei-tarttuvien tautien ehkäisyä ja hallintaa. Sivustoja ovat esimerkiksi: